Input:

20/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení Garance

č. 20/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. března 2010 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Damašku dne 2. března 2020.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dne 1. června 2020.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
SYRSKOU ARABSKOU REPUBLIKOU
O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Česká republika
a
Syrská arabská republika
vedeny přáním upravit své vzájemné vztahy na poli sociálního zabezpečení, se dohodly takto:

  
ČÁST I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
Definice
(1) Pro účely této smlouvy výraz:
1. „právní předpisy“
znamená zákony a jiné obecně závazné právní předpisy, týkající se odvětví sociálního zabezpečení uvedených v článku 2;
2. „příslušný úřad“
znamená - ve vztahu k České republice: Ministerstvo práce a sociálních věcí
- ve vztahu k Syrské arabské republice: Ministerstvo sociálních věcí a práce;
3. „instituce“
znamená orgán, kterému přísluší provádění právních předpisů uvedených v článku 2;
4. „kompetentní instituce“
znamená instituci, k jejíž tíži jsou poskytovány dávky nebo plnění;
5. „oprávněná osoba“ nebo jen „osoba“
znamená jakoukoli fyzickou osobu bez ohledu na státní občanství;
6. „Výdělečně činná osoba“
znamená osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu, která je za takovou považována podle právních předpisů smluvního státu;
7. „doby pojištění“
znamená jak doby zaměstnání a doby, po které se přispívalo na sociální pojištění, tak i doby za takové považované;
8. „dávky“
znamená všechny peněžité dávky nebo důchody včetně všech jejich součástí a všechna zvýšení, přídavky, vyrovnávací částky a příplatky, jakož i jednorázové platby a úhrady;
(2) Ostatní výrazy v této smlouvě mají význam, který jim v každém smluvním státě náleží podle jeho právních předpisů.
  
Článek 2
Věcný rozsah
(1) Tato smlouva se vztahuje na právní předpisy upravující:
1. a) dávky v invaliditě,
b) dávky ve stáří,
c) dávky pozůstalých,
d) dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
2. povinnost pro všechny zaměstnané a samostatně výdělečně činné osoby platit příspěvky na sociální pojištění včetně příspěvků na zdravotní pojištění podle příslušných právních předpisů ve smyslu části II.
(2) Právními předpisy ve smyslu odstavce 1 jsou zejména:
- v České republice právní předpisy o:
1. a) důchodovém pojištění,
b) pracovních vztazích, pokud jde o úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
2. povinnosti odvodu příspěvků;
- v Syrské arabské republice právní předpisy o:
a) pojištění ve stáří, invaliditě a v případě úmrtí,
b) pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání.
(3) Tato smlouva se vztahuje také na právní předpisy měnící nebo nahrazující ty uvedené v předchozím odstavci. Nevztahuje se však na právní předpisy