20/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 20/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. dubna 2019 byla v Biškeku podepsána Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem podpisu.
České znění Dohody a ruské znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvo hospodářství Kyrgyzské republiky, dále jen „Strany“,
jednajíce v rámci svých pravomocí, dodržujíce mezinárodní závazky a právní předpisy států Stran,
berouce v úvahu dlouholeté tradiční ekonomické vztahy,
snažíce se napomáhat rozvoji vzájemně výhodných hospodářských, průmyslových a vědeckotechnických vztahů založených na důvěře a rovnocenném partnerství, se dohodly takto:

  
Článek 1
Strany budou napomáhat:
- rozšíření a diverzifikaci bilaterální spolupráce v obchodně ekonomické a vědeckotechnické oblasti, představující společný zájem;
- navázání přímých obchodních kontaktů mezi zainteresovanými podniky a organizacemi České republiky a Kyrgyzské republiky;
- navázání součinnosti a kontaktů mezi státními orgány a podnikatelskými subjekty České republiky a Kyrgyzské republiky, včetně jejich účasti na mezinárodních výstavách, veletrzích, fórech, kulatých stolech a konferencích;
- zakládání společných podniků v odvětvích společného zájmu;
- realizaci společných investičních projektů.
  
Článek 2
1. Strany si budou v souladu s právními předpisy svých států a v rámci svých pravomocí vyměňovat informace a zkušenosti o:
- sociálně - ekonomickém vývoji v obou zemích;
- právních předpisech upravujících vnější ekonomickou činnost, včetně změn, které mohou mít vliv na rozvoj obchodně ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou;
- statistických údajích o komoditní struktuře vzájemného obchodu, včetně rozpracování společných návrhů na zvýšení vzájemného obratu zboží;
- technické regulaci, normalizaci, metrologii a posuzování shody;
- regulaci podnikatelské, licenční, povolovací, kontrolní a
 
 Nahoru