20/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 20/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 2006 byla v Bruselu podepsána Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé.
Při vyslovení souhlasu České republiky v Radě Evropské unie s rozhodnutím Rady Evropské unie o podpisu a prozatímním provádění Dohody učinila Česká republika do záznamu z jednání Rady Evropské unie následující prohlášení:
„Česká republika prohlašuje, že s ohledem na ústavní požadavky nemůže Evropsko-středomořskou leteckou dohodu mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé prozatímně provádět od data jejího podpisu podle odstavce 1 článku 30 Dohody.“
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Dne 11. dubna 2008 notifikovala Česká republika Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie, že v České republice byly ukončeny všechny nezbytné postupy pro vstup Dohody v platnost.
Česká republika Dohodu na základě článku 30 odst. 1 prozatímně prováděla ode dne 11. dubna 2008. Dohoda vstoupila v platnost na základě odstavce 2 téhož článku dne 19. března 2018 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie a tisková oprava, týkající se názvu Dohody, se vyhlašují současně.

  
EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA
o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, dále jen „členské státy ES“ a
EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,
na jedné straně a
MAROCKÉ KRÁLOVSTVÍ, dále jen „Maroko“,
na straně druhé,
PŘEJÍCE SI podporovat mezinárodní letecký systém založeny na spravedlivé hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na trhu s minimálními zásahy státu a regulací;
PŘEJÍCE SI usnadnit rozšíření příležitostí v mezinárodní letecké dopravě, a to i prostřednictvím rozvoje sítí letecké dopravy s cílem uspokojit potřeby výhodných služeb letecké dopravy u cestujících a zasilatelů;
PŘEJÍCE SI umožnit leteckým dopravcům nabízet cestujícím i zasilatelům konkurenceschopné ceny a služby na otevře-ných trzích;
PŘEJÍCE SI, aby všechna odvětví letecké dopravy, včetně zaměstnanců leteckých dopravců, požívala výhod liberalizované dohody;
PŘEJÍCE SI zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v mezinárodní letecké dopravě a znovu zdůrazňujíce své vážné obavy z činů či hrozeb namířených proti ochraně letadla, které ohrožují bezpečnost osob či majetku, mají negativní vliv na provoz letecké doprav)' a podkopávají
 
 Nahoru