20/2017 F.z., Dodatek č. 2 GFŘ č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
20/2017 F.z.
DODATEK č. 2
GFŘ č.j.: 130204/17/7100-20118-012287
k pokynu GFŘ-D-29
k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 
Zpracovatel
 
za Generální finanční ředitelství:
 
Ing. Anna Šťastná
Č. j.: 130204/17/7100-20118-012287
Tel.: 296 852 222
 
1) Kapitola II. 2. Meritorní posouzení - prvotní úvaha, část II. 2. A. Definice závažného porušení daňových nebo účetních předpisů, bod č. 1 doplněn o text:
„Je/byla nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH nebo nespolehlivou osobou dle § 106aa ZDPH. Vzhledem k tomu, že osoba má/měla status nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby z titulu DPH, je zřejmé, že došlo k závažnému porušení daňových předpisů.“
2) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí“, část „II 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:

Odstavec „[testování ospravedlnitelného důvodu]“ formálně upřesněn následujícím způsobem:
> Do první věty odstavce doplněno slovní spojení. „.....týkající se zdravotního stavu nebo živelních pohrom (bod č. 1, 3 až 9 tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“)...“.
> Do druhé věty přidána závorka ve znění: „(zdravotní, živelní pohromy)“.
> Přidán nový odstavec ve znění: „V ostatních případech tabulky „Ospravedlnitelných důvodů“ se u testování nerozlišuje, zda příslušné pochybení zakládající vznik pokuty bylo způsobeno daňovým subjektem nebo jeho zástupcem (tj. při výkonu funkce zastoupení). Vznik příslušné pokuty se váže v zásadě k daňovému subjektu, který činí úkony (plnění povinností) vůči správci daně buďto osobně nebo prostřednictvím zástupce.“

3) Kapitola „II. 3. Meritorní posouzení - rozsah prominutí“, část „II. 3. A. Ospravedlnitelný důvod“:
Tabulka „Ospravedlnitelných důvodů“:
> Bod č. 11 - upřesněno znění první věty na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí dvou pochybení vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.“
> Bod č. 11 - závěr druhé věty upřesněn na: „....s výjimkou pochybení, na které je aplikován důvod č. 1 až 10 a 13 až 17 tabulky.“
> Bod č. 12 - rozšířen pro rok 2018 a textově upraven na: „Daňový subjekt má možnost obecného prominutí jednoho pochybení vztahujícího se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty.
Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12.
 
 Nahoru