Input:

20/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky Garance

č. 20/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5.ledna 1968
o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
Dne 11. října 1967 byla v Praze podepsána Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky.
Podle svého článku 14 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
KULTURNÍ DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské republiky
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Súdánské republiky, vedeny snahou o rozšíření kulturní a vědecké spolupráce mezi oběma zeměmi v zájmu dalšího rozvíjení přátelských vztahů a posilování vzájemného porozumění mezi Československou socialistickou republikou a Súdánskou republikou, se dohodly takto:
Článek 1
Obě smluvní strany budou upevňovat kulturní, vědecké a umělecké styky výměnou informací o výzkumné činnosti, výměnou učebnic, publikací, informačních brožur, výstav, filmů, údajů o vzdělání, vědě, kultuře, sportu, tisku, rozhlasu, televizí a jiných oborech.
Článek 2
1. Obě smluvní strany budou podporovat spolupráci při:
a) výměně universitních profesorů, vědců a výzkumných pracovníků;
b) výměně vědeckých, výchovných, kulturních, uměleckých a sportovních delegací;
c) výměně spisovatelů, novinářů, dopisovatelů a zástupců tiskových kanceláří;
2. Každá ze smluvních stran poskytne na svém území osobám, vyslaným druhou smluvní stranou podle ustanovení odstavce 1, všechny potřebné podmínky pro splnění úkolů.
Článek 3
1. Každá ze smluvních stran umožní studentům druhé smluvní strany studium na svých školách a pracovníkům z oboru výzkumu odbornou výchovu v příslušných vysokoškolských zařízeních a ústavech.
2. Každá ze smluvních stran poskytne druhé smluvní straně podle svých možností stipendia ke studiu na svých školách.
Článek 4
1. Obě smluvní strany budou uznávat hodnosti, diplomy a vysvědčení, vydávané v druhé zemi.
2. O srovnatelnosti vědeckých hodností a diplomů bude uzavřena zvláštní dohoda.
Článek 5
Obě smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci