Input:

20/1965 Sb., Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, platné do 31.12.1982 Archiv

č. 20/1965 Sb., Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, platné do 31.12.1982
[zrušeno č. 154/1982 Sb.]
ZÁSADY
pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesení vlády
ze dne 3. března 1965
Úkol rozšířit a zajistit poskytování služeb a oprav podle potřeb obyvatelstva, uložený i usnesením ústředního výboru Komunistické strany Československé ze dne 22. ledna 1964, vyžaduje umožnit provozování drobných služeb a oprav místním občanům, zejména těm, kteří pro své úkoly v péči o rodinu nebo pro svůj zdravotní stav anebo pokročilý věk nemohou konat tyto práce v pracovním poměru, avšak přesto jsou schopni a ochotni konat takové práce v omezeném rozsahu. Práci těchto občanů je třeba podporovat, neboť přispívá k uspokojení oprávněných požadavků místních obyvatel a na jejím provozování je tedy obecný zájem. Vláda proto stanovila tyto zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru:
Čl. 1
V místech určených okresním národním výborem, kde poskytování služeb podle potřeb obyvatelstva nemůže účelně a hospodárně zajistit socialistická organizace, mohou služby poskytovat jednotliví občané na základě povolení místního národního výboru uděleného jim na jejich žádost.
Půjde především o venkovské obce, ve kterých poskytování služeb není a nemůže být zajištěno socialistickou organizací a jejichž obyvatelé si proto musí obstarávat i drobné práce a opravy na vzdálených místech, přestože v obci jsou občané, kteří jsou schopni jejich přání vyhovět a učiní tak, budou-li k tomu oprávněni. Při určování těchto míst je třeba přihlédnout i k tomu, zda službu v obci nemůže občanům zajistit jednotné zemědělské družstvo.Ve městech lze povolení udělovat především pro provádění oprav domovního majetku.
Čl. 2
Povolení lze udělit k poskytování drobných řemeslných prací a oprav, k opravám domovního majetku, k poskytování osobních služeb a k drobné doplňkové výrobě z místních zdrojů surovin pro místní potřebu (dál jen „služby“). Drobnými řemeslnými pracemi a opravami se rozumějí zejména práce krejčovské, obuvnické, zámečnické. truhlářské, klempířské, zednické a pokrývačské, malování bytů apod. U osobních služeb půjde např. o holičství a kadeřnictví, praní, žehlení, mandlování a opravy prádla, obstarávání úklidu a hlídací službu.
Čl. 3
Povolení lze udělit jen ženám v domácnosti, důchodcům, osobám se změněnou pracovní schopností a pracovníkům, kteří chtějí služby poskytovat vedle svého hlavního zaměstnání, vždy však jen občanům starším než 18 let. kteří prokáží kvalifikaci potřebnou pro příslušnou činnost a bydlí v obvodu místního národního výboru. Pracovníci, kteří chtějí poskytovat služby vedle svého hlavního zaměstnání, jsou povinni oznámit to organizaci, která je zaměstnává.
Poskytování služeb na základě takového povolení přispěje k jejich rozšíření a zároveň umožní občanům, kteří se nemohou zařadit do práce v pracovním poměru, práci podle