Input:

R 20/1964; Ústavní výchova Garance

č. 20/1964 Sb. rozh.
Soud nemůže zrušit z podnětu ředitelství dětského domova ústavní výchovu dítěte jen proto, že toto ukončí školní docházku a nemůže být nadále v dětském domově tohoto typu umístěno. Není-li převýchova dítěte dosud skončena, nebo je-li rodinné prostředí, do kterého by se dítě vrátilo tak závadné, že by ohrožovalo zdravý duševní i tělesný a mravní vývoj dítěte, pak nelze ústavní výchovu zrušit. Dětský domov se ve spolupráci s národními výbory musí postarat o to, aby byla zajištěna další řádná výchova takového dítěte v jiném vhodném kolektivním zařízení; to také ředitelům dětských domovů ukládá čs. 15 odst. 3 instrukce ministerstva školství a kultury ze dne 26. 6. 1956 č. j. 30622/56-A I/3, uveřejněné ve Sbírce instrukcí pro národní výbory, částka 13, roč. 1956.
(Rozhodnutí Krajského soudu v Brně z 26. června 1963).
Okresní soud v Prostějově z podnětu pedagogické rady dětského domova a za souhlasu okresního prokurátora a proti návrhu orgánu péče o mládež zrušil ústavní výchovu nezletilého přesto, že zjistil, že prostřední v rodině není k výchově nezletilého vhodné. Podle názoru soudu nejvhodnější řešení ve prospěch nezletilého bude takové, aby u tohoto ke dni, kdy dovrší 15 let, byla ústavní výchova zrušena, avšak nezletilý za pomoci OPM a dětského domova bude ještě před tímto datem muset nastoupit v internátním zařízení, tedy bude vychováván v kolektivním zařízení, aniž by jeho rodiče mohli působit záporně při jeho výchově.
Toto usnesení napadl opatrovník stížností, ve které v podstatě uváděl, že rodinné prostředí, do kterého by se nezletilý měl po zrušení ústavní výchovy vrátit, se v současné době ještě zhoršilo, neboť otec nezletilého, který byl čtyřicetkráte trestán, velmi často střídá zaměstnání, výdělek většinou propíjí, v podnapilém stavu pak bije svoji manželku, takže musela být několikrát ošetřována lékařem a o hlavních školních prázdninách se pak otec s nezletilým vzájemně pobili a docházelo k takovým výstupům, že si občané stěžovali a žádali, aby OPM zakročil a nezletilého zpět do domova vrátil. Rodiče nezaručují jeho řádnou výchovu a nezletilý má silné sklony k páchání krádeží, k bitkám a pohlavnímu zneužívání. Proto opatrovník navrhoval, aby usnesení okresního soudu bylo zrušeno, případně změněno tak, že se nezletilý ponechává i nadále v ústavní výchově.
Rovněž krajský prokurátor ve svém písemném vyjádření navrhl, aby napadené usnesení bylo změněno tak, že se ústavní výchova nezletilého ponechává, protože není zaručeno, že se dnem 23. 7. 1963 podaří tohoto chlapce umístit v učebním poměru s internátním ubytováním mimo obec bydliště rodiče a na druhé straně