Input:

R 20/1963 (tr.); Škoda - velkého rozsahu. Trestné činy. Vrácení věci prokurátorovi k došetření. Obecné ohrožení Garance

č. 20/1963 Sb. rozh. tr.
Trestný čin obecného ohrožení způsobením nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku, předpokládá, aby škoda hrozila cizímu majetku, tedy majetku, který nenáleží obžalovanému nebo alespoň nenáleží mu výlučně (je třeba spoluvlastníkem), při čemž škodou velkého rozsahu je škoda, která zpravidla vznikne povodní, požárem, explosí apod.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. prosince 1962 - 5 Tz 48/62)
Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích byl obžalovaný uznán vinným trestním činem obecného ohrožení podle § 180 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák., a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou let za to, že v přesně nezjištěné době v březnu 1962 uložil ve své stodole nacházející se v objektu domu čp. 72 v D. asi 7 papírových pytlů, naplněných nehašeným vápnem, ve kterých byl dříve uložen ledek, bez provedení základních protipožárních opatření a v rozporu s ustanovením vyhl. č. 135 z r. 1956 Ú. l., a tak došlo v důsledku toho k zvlhnutí nehašeného vápna, a tím i dne 15. 5. 1962 v odpoledních hodinách k požáru stodoly, při čemž na majetku obviněného byla způsobena škoda ve výši asi 25 000,- Kčs a na majetku JZD (shořením uskladněné krmné slámy, žacího travního stroje a pohrabovačky) škoda ve výši asi 2500,- Kčs.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, rozsudek okresního soudu v Pardubicích zrušil a věc vrátil okresnímu prokurátorovi v Pardubicích k došetření.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že požár na vlastním majetku, ať už je způsobena úmyslně nebo z nedbalosti, může být obecným ohrožením pouze tehdy, jestliže je tím současně ohrožen ve velkém rozsahu i cizí majetek. Tato skutečnost, pro posouzení viny rozhodná, nebyla vůbec zkoumána. Ve spise je sice založen plánek místa požáru, ale z tohoto nelze dojít k bezpečnému závěru, zda požárem na usedlosti obviněného byly ohroženy i sousední objekty, a zda tudíž škoda velkého rozsahu cizímu majetku hrozila.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
K naplnění trestného činu obecného ohrožení jak úmyslného podle § 179 tr. zák., tak i z nedbalosti podle § 180 tr. zák., se vyžaduje nejen