Input:

20/1960 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 20/1960 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností, platné do 30.6.1964
Vyhláška
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 8. března 1960
o péči o osoby se změněnou pracovní schopností
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady a s Ústřední radou odborů podle §§ 66, 69 a 74 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb.:
Úvodní ustanovení
§ 1
Účelem péče státu o osoby se změněnou pracovní schopností je pomáhat těmto osobám ke zlepšení jejich hmotných poměrů a k rozvoji kulturního života a vytvářet podmínky, aby se rovnoprávně s ostatními pracujícími mohly podílet na budovatelské práci našeho lidu.
§ 2
(1)  Odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů (dále jen „odbory rad ONV”), popřípadě odbory pracovních sil a sociálního zabezpečení rad krajských národních výborů (dále jen „ odbory rad KNV”), pečují ve spolupráci se závody a společenskými organizacemi, aby osobám se změněnou pracovní schopností bylo zabezpečeno právo na práci zejména tím, že
a)  jim poskytují pomoc při volbě povolání, jež by vzhledem ke zdravotnímu stavu a pracovní kvalifikaci mohly vykonávat, a informují je o volných vhodných pracovních (učebních) místech,
b)  pro ně vyhledávají vhodná pracovní (učební) místa v závodech a doporučují závodům jejich přijetí do zaměstnání,
c)  jim umožňují získat cestou přípravy pro povolání odborné předpoklady pro výkon zaměstnání, v němž by se mohly úspěšně pracovně uplatnit,
d)  sledují, zda jejich pracovní uplatnění nebo jejich příprava pro povolání jsou uspokojivé, a pomáhají odstraňovat překážky, které těmto osobám brání, aby se přizpůsobily pracovním podmínkám,
e)  jim poskytují ochranu při rozvazování pracovních (učebních) poměrů v rozsahu blíže stanoveném touto vyhláškou.
f)  poskytují jim a jejich rodinným příslušníkům podle rozhodnutí komisí sociálního zabezpečení hmotné zabezpečení v době před pracovním umístěním a po dobu přípravy pro povolání v rozsahu blíže stanoveném touto vyhláškou.
(2) Orgány sociálního zabezpečení spolupracují s orgány Revolučního odborového hnutí v závodech, městech, okresech a krajích při provádění péče o osoby se změněnou pracovní schopností tak, aby bylo dosaženo souladu mezi potřebami osob se změněnou pracovní schopností a potřebami národního hospodářství.
Pojem osoby se změněnou pracovní schopností
§ 3
(1)  Osobami se změněnou pracovní schopností jsou osoby, které pro trvalé poškození zdraví mají podstatně omezený výběr zaměstnání.
(2)  Za trvalé poškození zdraví se považuje vrozená nebo získaná tělesná, smyslová nebo duševní vada či chorobný stav, o nichž lze podle poznatků lékařské vědy předpokládat, že potrvají déle než rok.
(3)  Podstatně omezený výběr zaměstnání má osoba, která vzhledem k svému zdravotnímu stavu
a)  může vykonávat zaměstnání jen po zvláštní přípravě pro povolání, nebo
b)  může vykonávat dosavadní či jiné přiměřené zaměstnání jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek, nebo
c)  není schopna vykonávat dosavadní