Input:

20/1958 Sb., Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 20/1958 Sb., Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona, platné do 30.11.1999
VYHLÁŠKA
ministra národní obrany
ze dne 2. května 1958
o úplném znění branného zákona
Podle čl. VI zákona č. 19/1958 Sb., kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., vyhlašuji v příloze úplné znění branného zákona, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
generálplukovník Lomský v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 20/1958 Sb.
BRANNÝ ZÁKON
ze dne 23. března 1949 č. 92 Sb.,
ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST 1
Ozbrojené síly Československé republiky
§ 1
Úkoly ozbrojených sil
(1) K obraně svobody a nezávislosti Československé republiky, jakož i k ochraně lidově demokratického zřízení a výstavby socialismu buduje svrchovaný československý lid ozbrojené síly, společné Čechům, Slovákům a příslušníkům ostatních národností, jako součást lidově demokratického zřízení a provádí lidovou obranu vlasti, spočívající na zásadě, že Československá republika je pevně zajištěna lidově demokratickým zřízením a spojeneckými svazky se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními lidově demokratickými státy.
(2) Úkolem ozbrojených sil je
a)  odvrátit ozbrojenou silou napadení nebo ohrožení Československé republiky vnějším nepřítelem,
b)  bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu, ústavu, republikánskou státní formu a lidově demokratické zřízení proti vnějších nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků Československé republiky a
c)  spolupůsobit při udržování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti uvnitř státu.
(3) Vojáků v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky a po přechodnou dobu v mimořádných případech, vyžadují-li toho důležité hospodářské zájmy státu. Podrobnosti, zejména pokud jde o právní poměry vznikající z takového použití, stanoví vláda nařízením.
§ 2
Složení ozbrojených sil
(1) Ozbrojené síly tvoří vojsko (odstavec 2) jako jejich základ a veřejné ozbrojené sbory, které určí vláda, části těchto sborů nebo jednotliví jejich příslušníci, pokud podle tohoto zákona nebo zvláštních předpisů podléhají vojenskému velení; v době mimořádných opatření podle tohoto zákona (§§ 46 až 50) po příslušném povolání (§ 46 odst. 2) též veřejné ochranné sbory určené zvláštními předpisy, jejich části nebo jednotliví příslušníci, osoby podléhající branné povinnosti, které se podrobují branné výchově, a jednotky složené z těchto osob, jakož i osoby povolané k osobním úkonům pro potřeby ozbrojených sil (§ 45).
(2) Vojsko je souhrn vojáků. Vojáky se rozumějí osoby, které byly odvedeny (§ 15) a mají služební povinnost (§ 20).
§ 3
Organisace ozbrojených sil
(1) Útvary ozbrojených sil se doplňují bez rozdílu národnosti. Služebním jazykem je jazyk český a slovenský; ve styku s mužstvem neznalým služebního jazyka lze užít také jeho mateřského jazyka.
(2) Podrobnosti o právních poměrech příslušníků ozbrojených sil, plynoucích z jejich příslušnosti k nim, zejména z nadřízenosti nebo podřízenosti vůči jiným jejich