Input:

č. 20/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 20/1958 Sb. rozh. tr.
Shledá-Ii vyšetřovací orgán, že se obviněný dopustil jiného trestného činu, než pro který bylo vzneseno obvinění a již skončeno vyšetřování, musí nejen vznést nové obvinění, nýbrž musí též znovu skončit vyšetřování pro tento jiný trestný čin, a to i když jde jen o změnu právního posouzení při nezměněné totožnosti skutku. Nedodržení tohoto postupu v přípravném řízení je důvodem k vrácení věci prokurátoru k došetření (§ 199 odst. 1 písm. d) tr. ř.].
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 6. listopadu 1957, 3 To 52/57.) ľ
Na obviněné A a B bylo vzneseno obvinění (§ 178 tr. ř.) pro trestný čin sdružování proti republice podle § 79 tr. zák. (ve znění před novelou) a po skončení vyšetřování pro tento trestný čin byli obvinění seznámeni s výsledky vyšetřování (§ 183 tr. ř.). Na to vsak vyšetřovací orgán vznesl na základě vyšetřovacího materiálu na oba obviněné nové obvinění pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2 písm. a) tr. zák., jímž bylo nahrazeno původní vznesení obvinění. Po poučení obviněných o nutné obhajobě hledíc k ustanovení § 181 tr. ř. prohlásil obviněný A, že si sám obhájce nezvolí a že žádá, aby mu byl obhájce ustanoven. Obviněný B po tomto poučení oznámil vyšetřovacímu orgánu jméno obhájce, kterého si sám zvolil. Obvinění nebyli seznámeni s výsledky vyšetřování vedeného pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2 písm. a) tr. zák. Ani obhájce obviněného B nebyl přizván k seznámení s výsledky tohoto vyšetřování; bylo mu pouze sděleno, že na obviněného B bylo vzneseno nové obvinění pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2 písm. a) tr. zák. a že spisy byly postoupeny krajskému prokurátoru v Ústí nad Labem. Obviněnému A nebyl v přípravném řízení vůbec ustanoven obhájce. Krajský prokurátor v Ústí nad Labem na to podal na oba obviněné obžalobu pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2 písm. a) tr. zák.
Krajský soud v Ústí nad Labem při předběžném projednání obžaloby usnesením vrátil věc prokurátoru podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř.. k došetření odstraněním vad přípravného řízení, jež je třeba doplnit ustanovením obhájce obviněnému A a seznámením obviněných s výsledky vyšetřování pro trestný čin velezrady podle § 78 odst. 2 písm. a) tr. zák. za přizvání jejich obhájců.
Nejvyšší soud zamítl stížnost krajského prokurátora.
Z odůvodnění:
Krajský prokurátor nepokládá za správný postup krajského soudu, pokud vrací věc k došetření proto, že obvinění nebyli seznámeni s výsledky vyšetřování pro trestný čin velezrady a že jejich obhájci nebyli k tomu přizváni. Stěžovatel přitom vyslovuje názor, že i když došlo k porušení kogentního ustanovení trestního řádu v přípravném řízení, lze takové porušení napravit v kterémkoli stadiu řízení, neboť zde zákon sám výslovně neukládá, že vada řízení musí být odstraněna v přípravném řízení. Závěrem navrhuje krajský prokurátor, aby Nejvyšší soud zrušil napadené .usnesení a sám rozhodl, že se podaná obžaloba přijímá.
S názorem krajského prokurátora vysloveným ve stížnosti nelze souhlasit.
Vyšetřovatel pochybil, když neustanovil obhájce obviněnému A, který si obhájce sám nezvolil, ačkoliv šlo o nutnou obhajobu (§ 181 tr. ř.) a když neprovedl skončení vyšetřování podle § 183 a násl. tr.