Input:

20/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích Garance

č. 20/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích
[zrušeno nepřímo č. 109/1964 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 1. června 1956,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a družstevních organisacích.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy ne tomto zákonném opatření:
Čl.I.
Zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích, se mění a doplňuje takto:
1. § 46 odst. 4 zní:
„(4) Členy výboru a revisní komise i jejich náhradníky volí a odvolává sjezd. Členy představenstva ze svého středu volí a odvolává výbor. Jinak složení a způsob volby orgánů a jejich členů upravují stanovy.“
2. K § 51 odst. 2 se připojuje další věta tohoto znění:
„O sloučení podniků platí přiměřeně ustanovení o slučování družstev.“
3. Do § 54 se jako odstavec 3 vkládá ustanovení tohoto znění:
„(3) Ústřední rada družstev může k plnění svých hospodářských úkolů zřizovat podniky: pro ně platí ustanovení § 51 obdobně.“
4. § 57 odst. 1 a 2 zní:
„(1) Majetek družstevních svazů a