Input:

č. 20/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 20/1956 Sb. rozh. obč.
Povinnosťou štátneho notárstva, resp. rozhodujúceho súdu je, aby sám zistil všetky okolnosti rozhodné pre určenie osoby prejímateľa v zmysle § 5 zák. č. 139/1947 Zb. o prejednávaní pozostalosti s roľníckymi pozemkami a zamedzení drobenia roľníckej pôdy. Vyjadrenie pôdohospodárskeho odboru rady ONV nie je záväzné pre súd (štátne notárstvo).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. októbra 1955, Cz 368/55.)
Dedičstvo po neb. poručiteľovi je roľníckym podnikom. Po poručiteľovi zostali deti O. M., J. M., F. M. a A. M. Za konania v roku 1954 O. M. tiež zomrel a po ňom zostali deti A. S. a mal. J. M. Poručiteľ zanechal aj závet, v ktorom isté svoje nehnuteľnosti zanechal dedičom A. M. a J. M. Dedičia O. M. a F. M. síce namietali neplatnosť závetu pre nedostatok poručiteľovej spôsobilosti prejaviť platne svoju vôľu, avšak byvší upravení na podanie žaloby v zmysle § 331 ods. 2 o. s. p. tak neurobili. Preto bolo dedičstvo prejednávané aj so zreteľom na závet. Dedičia sa nemohli dohodnúť dotyčné osoby prejímateľa, v dôsledku čoho Štátne notárstvo v Ban. Bystrici obrátilo sa prípisom na pôdohospodársky odbor rady ONV a uvádzajúc stav veci a osoby dedičov žiadalo ho, aby zpomedzi dedičov určil najschopnejšieho na prevzatie roľníckeho podniku poručiteľa. Požiadaný orgán potom v odpovedi uviedol, žs určuje za prejímateľa roľníckeho podniku dedičku A. M., ktorá je výkonnou roľníčkou, pracovala na predmetných nehnuteľnostiach spolu s rodičmi, týchto opatrovala až do smrti a býva v dome patriacom k roľníckemu podniku.
Štátne notárstvo v Ban. Bystrici určilo za prejímateľku roľníckeho podniku poručiteľa dedičku A. M.; v odôvodnení sa uvádza, že štátne notárstvo vykonalo šetrenie dotazom na pôdohospodársky odbor rady ONV, ktoré vraj vyznelo v tom zmysle, že za prejímateľku určuje dedičku A. M., ktorá bude povinná ustupujúcich dedičov vyplatiť.
Proti tomuto uzneseniu podal sťažnosť dedič F. M., v ktorej dotyčné osoby určenej prejímateľky namietal, že táto roľníctvu nerozumie, a že nemá ani dostatočných síl na obstaranie hospodárenia v podniku; podľa pripojených výpisov z pozemkovej knihy ide o pozemky vo výmere do 15 kat. jiit.
Krajský súd v Ban. Bystrici bez ďalšieho dokazovania potvrdil uznesenie štátneho notárstva s odôvodnením, že so stanoviskom sťažovateľa nemožno súhlasiť, lebo spôsobilosť A. M. na obhospodarovanie pozemkov a tým aj správnosť napadnutého uznesenia štátneho notárstva najlepšie osvedčuje skutočnosť, že pôdohospodársky odbor rady ONV ju určil za prejímateľku ako výkonnú roľníčku.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu rozhodol, že uznesením štátneho notárstva a i krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
V nedostatku dohody dedičov dotyčné osoby prejímateľa určí v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 139/1947 Zb. prejímateľa súd, teraz štátne notárstvo so zreteľom na ustanovenia §§ 2 a 5 zák. č. 52/1954 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť štátneho notárstva, pričom v prípade, že bol zanechaný platný závet, postupuje podľa ustanovenia § 11 zák. č. 139/1947 Zb. V každom z týchto prípadov posudzuje spôsobilosť dedičov na prevzatie roľníckeho podniku z hľadiska ustanovení § 5 ods. 1 cit. zák.,