Input:

20/1954 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy, platné do 19.12.1991 Archiv

č. 20/1954 Sb., Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy, platné do 19.12.1991
[zrušeno č. 542/1991 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1954
o organisaci státní báňské správy.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Státní báňskou správu vykonávají:
1. ústřední báňský úřad v Praze,
2. obvodní báňské úřady v Praze, Kladně, Plzni, Kutné Hoře, Karlových Varech, Teplicích, Brně, Ostravě, Banské Bystrici, Košicích a Spišské Nové Vsi.
(2) Zřizuje se další obvodní báňský úřad se sídlem v Bratislavě pro obvod krajského národního výboru v Bratislavě.
§ 2.
(1) Ústřední báňský úřad se zřizuje při vládě republiky Československé jako ústřední orgán státní správy.
(2) V čele ústředního báňského úřadu je jeho předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.
§ 3.
(1) Předsedu obvodního báňského úřadu jmenuje a odvolává předseda ústředního báňského úřadu.
(2) Předseda ústředního báňského úřadu může vyhláškou v Úředním listě měnit sídla a obvody obvodních báňských úřadů, zřizovat pobočky