Input:

R 20/1954 (tr.); Garance

č. 20/1954 Sb. rozh. tr.
Keď bol obvinený súdom prvej stolice uznaný vinným trestným í činom, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, horná hranica ktorého neprevyšuje päť rokov, musí mať obvinený obhajcu na odvolacom pojednávaní, ak sa prokurátor odvolaním domáha toho, aby bol obvinený uznaný vinným trestným činom, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, horná hranica ktorého prevyšuje päť rokov alebo trest doživotného odňatia slobody, alebo trest smrti (§ 146 ods. 1 písm. a), § 185 ods. 2 tr. por.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 12. septembra 1953, 2 Tz 65/53.)
Ľudový súd v Krupine uznal obvineného vinným trestným činom ohrozenia jednotného hospodárskeho plánu podľa § 135 ods. 1, 2 tr. zák., ktorého sa podľa zistenia rozsudku dopustil tým, že ako roľník obhospodárujúci 49 ha pôdy z nedbanlivosti nechoval plánovaný stav kráv a nedodal predpísané dodávky produktov rastlinnej a živočíšnej výroby.
Krajský súd v Banskej Bystrici vyhovel odvolaniu okresného prokurátora, zrušil rozsudok ľudového súdu a obvineného uznal vinným podľa obžaloby trestným činom sabotáže podľa § 85 ods. 1 písm. a) tr. zák., ktorého sa vraj dopustil tým, že konaním zisteným rozsudkom súdu prvej stolice porušil povinnosť svojho povolania v úmysle sťažovať plnenie jednotného hospodářského plánu v úseku poľnohospodárskej výroby. Na odvolacom pojednávaní nemal obvinený obhajcu.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby o odvolaní okresného prokurátora znovu konal a rozhodol. Pokiaľ nemal obvinený na odvolacom pojednávaní obhajcu a odvolací súd mu takého neustanovil,