Input:

č. 20/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 20/1954 Sb. rozh. obč.
Osoba částečně zbavená svéprávnosti nemůže vůbec pořídit platnou závěť. Ustanovení § 540 odst. 2 ani § 545 odst. 2 o. z. se na takovou osobu nevztahuje.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze 14. října 1953, 15 Co 494/53.)
Státní notářství v Brandýse n. Lab. zamítlo návrh synovce a neteří zůstavitelčiných, aby jim jako dědicům ze závěti bylo vydáno potvrzení o nabytí dědictví a zajištěný majetek zůstavitelčin vydalo jako odúmrť státu. Odůvodnění: Zůstavitelka zanechala dvě závěti, jednu sepsanou před soudem 29. ledna 1947 a druhou sepsanou ve formě notářského zápisu dne 7. srpna 1952. Z opatrovnických spisů lidového soudu je zřejmo, že zůstavitelka byla částečně zbavena svéprávnosti. Pokud jde o soudní závěť z 29. ledna 1947 byla sice zůstavitelka v době jejího pořizování podle § 4 odst. 2 cis. nař. č. 207/1916 ř. z., o zbavení svéprávnosti, oprávněna zřídit poslední vůli ústně před soudem. Avšak podle § 565 odst. 1 obč. zák. užije se při dědění práva platného v den smrti zůstavitele. Zůstavitelka zemřela 15. června 1953, tedy už za platnosti občanského zákoníka; nutno tudíž posuzovat platnost závěti podle občanského zákoníka. Podle § 540 odst. 1 obč. zák. nemůže činit pořízení ten, kdo není v plném rozsahu svéprávný. Zůstavitelka byla částečně zbavena svéprávnosti. Podle § 13 odst. 2 obč. zák. je osoba částečně zbavená svéprávnosti co do způsobilosti k právním úkonům postavena na roveň tomu, kdo dovršil 15. rok. Nezletilec, který dovršil 15. rok, může však učinit pořízení o tom, čeho nabyl vlastní prací (§ 540 odst. 2 obč. zák.). Zůstavitelka zanechaný majetek nenabyla však vlastní prací, nýbrž prodejem usedlosti, kterou zdědila po svém manželu. Není tudíž způsobilou o tomto majetku pořizovat a není proto její závěť z 29. ledna 1947 platná. Z týchž důvodů je neplatná i druhá závěť zůstavitelčina vyhotovená ve formě notářského spisu. V důsledku neplatnosti obou závětí měla by nastat dědická posloupnost ze zákona.