Input:

2/2022 F.z., Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů... Garance

2/2022 F.z., Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů…
POKYN č. GFŘ-D-52
k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I - Předmět pokynu
 
Generální finanční ředitelství
 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
 
 
Č. j.: 82981/21/7700-40470-010198
1. Předmětem tohoto pokynu (dále jen „pokyn“) je stanovení jednotných pravidel pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně (dále též „odvod“) nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně (dále též „penále“) k zajištění shodného rozhodování v identických nebo obdobných případech porušení rozpočtové kázně (dále též „PRK“) tak, aby bylo zamezeno zvýhodnění některých žadatelů, a tím poskytnutí veřejné podpory podle práva Evropské unie1) . Pokyn vymezuje skutečnosti, v jejichž faktickém naplnění lze spatřovat zákonem stanovené důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu ustanovení § 22 odst. 14 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „rozpočtová pravidla územních rozpočtů“), pro něž může dojít k prominutí odvodu anebo penále, a kritéria, podle kterých bude o předložených žádostech rozhodováno.
2. Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) postupuje při posuzování a rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále, podaných dle ustanovení § 22 odst. 14 písm. b) a § 22 odst. 15 rozpočtových pravidel územních rozpočtů, podle tohoto pokynu. Pokud budou shledány důvody pro rozhodnutí nad rámec pravidel stanovených tímto pokynem, vztahují se na taková rozhodnutí právní předpisy upravující poskytování veřejné podpory a podpory malého rozsahu (de minimis).
Čl. II - Obecná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů a penále
1. [odvod] Částku, která byla vrácena podle ustanovení § 22 odst. 6 rozpočtových pravidel územních rozpočtů (vrácení dotace nebo její části na výzvu) anebo započtena do plnění povinnosti provést odvod podle ustanovení § 22 odst. 5 rozpočtových pravidel územních rozpočtů (pozastavení poskytnutí dotace), GFŘ nepromíjí.
2. [penále] Pokud částka penále, která má být dle tohoto pokynu ponechána k úhradě, nedosahuje výše 1 000 Kč, GFŘ jej promine v plné výši.
Čl. III - Důvody hodné zvláštního zřetele
1. [definice] Za důvody hodné zvláštního zřetele ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto pokynu GFŘ považuje zejména:
a. objektivní důvody, jež stojí zcela mimo sféru příjemce dotace,
b. nepříznivou finanční situaci fyzické osoby,
c. marginální pochybení a
d. případy pozdní úhrady zadržených