Input:

2/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy Archiv

č. 2/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. prosince 2009 byla v Bruselu přijata Dohoda o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy. Jménem České republiky byla Dohoda podepsána téhož dne.
S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního sekretariátu Rady Evropské unie, depozitáře Dohody, dne 20. listopadu 2014.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 23 odst. 1 dne 16. května 2019 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.
České znění Dohody ve znění uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie se vyhlašuje současně.
DOHODA
o letecké dopravě mezi Kanadou a Evropským společenstvím a jeho členskými státy
OBSAH
 
Článek
Název
1
Nadpisy a definice
2
Udělení práv
3
Určení, oprávnění a zrušení oprávnění
4
Investice
5
Uplatňování právních předpisů
6
Bezpečnost civilního letectví
7
Ochrana civilního letectví
8
Cla, daně a poplatky
9
Statistika
10
Zájmy spotřebitelů
11
Dostupnost letišť a leteckých zařízení a služeb
12
Poplatky za používání letišť a leteckých zařízení a služeb
13
Obchodní rámec
14
Konkurenční prostředí
15
Uspořádání letového provozu
16
Zachování určení a oprávnění
17
Smíšený výbor
18
Životní prostředí
19
Pracovněprávní záležitosti
20
Mezinárodní spolupráce
21
Řešení sporů
22
Změny
23
Vstup v platnost a prozatímní provádění
24
Vypovězení dohody
25
Registrace dohody
26
Vztah k jiným dohodám

  
DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ

KANADA
na jedné straně
a
RAKOUSKÁ REPUBLIKA,
BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,
BULHARSKÁ REPUBLIKA,
KYPERSKÁ REPUBLIKA,
ČESKÁ REPUBLIKA,
DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
ESTONSKÁ REPUBLIKA,
FINSKÁ REPUBLIKA,
FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,
ŘECKÁ REPUBLIKA,
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,
IRSKO,
ITALSKÁ REPUBLIKA,
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,
LITEVSKÁ REPUBLIKA,
LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,
MALTA,
NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
POLSKÁ REPUBLIKA,
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,
RUMUNSKO,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,
REPUBLIKA SLOVINSKO,
ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,
jako smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství a jako členské státy Evropské unie (dále jen „členské státy“),
a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ na straně druhé,
Kanada a členské státy, jako smluvní strany Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944, spolu s Evropským společenstvím,
PŘEJÍCE SI podporovat letecký systém založený na hospodářské soutěži mezi leteckými dopravci na trhu s minimálními zásahy státu a regulací,
PŘEJÍCE SI prosazovat své zájmy v oblasti letecké dopravy,
UZNÁVAJÍCE význam efektivní letecké dopravy pro podporu obchodu, cestovního ruchu a investic,
PŘEJÍCE SI zdokonalit letecké služby,
PŘEJÍCE SI zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v letecké dopravě,
ODHODLÁNY dosáhnout možných přínosů spolupráce v oblasti právních předpisů a v prakticky proveditelné míře též přínosů harmonizace předpisů a přístupů,
UVĚDOMUJÍCE SI možné důležité přínosy, které