2/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 2/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 20 dne 30. ledna 2019.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
BRAZILSKOU FEDERATIVNÍ REPUBLIKOU
O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI V CELNÍCH OTÁZKÁCH

Česká republika a
Brazilská federativní republika
(dále jen „smluvní strany“),
BEROUCE V ÚVAHU, že porušování celních předpisů poškozuje bezpečnost smluvních stran a jejich ekonomické, obchodní, fiskální, sociální, kulturní a zdravotní zájmy;
BEROUCE V ÚVAHU důležitost přesného vyměřování cel a dalších daní vybíraných při dovozu nebo vývozu a zajištění řádného prosazování zákazů, omezení a kontrolních opatření celními správami ve vztahu k určitému zboží;
UZNÁVAJÍCE potřebu mezinárodní spolupráce v otázkách spojených s uplatňováním a prosazováním svých celních předpisů;
BEROUCE V ÚVAHU zvyšující se celosvětovou obavu o bezpečnost a usnadňování mezinárodního dodavatelského řetězce a usnesení Rady pro celní spolupráci z června 2002 reagující na tento problém;
UZNÁVAJÍCE důležitost dosažení rovnováhy mezi dodržováním předpisů a usnadňováním obchodu s cílem zajistit plynulý tok zákonného obchodu a posílit schopnost vlád zajistit ochranu společnosti a státních příjmů;
JSOUCE PŘESVĚDČENY, že mezinárodní obchod bude usnadněn přijetím moderních kontrolních technik, jako je řízení rizika, celními správami;
UZNÁVAJÍCE, že mezinárodní výměna informací je základní součástí účinného řízení rizika a že tato výměna informací by měla být založena na jasných právních ustanoveních;
S OHLEDEM na příslušné nástroje Rady pro celní spolupráci, a to zejména na Doporučení o vzájemné správní pomoci z 5. prosince 1953;
S OHLEDEM i na mezinárodní úmluvy obsahující zákazy, omezení a kontrolní opatření ve vztahu k určitému zboží;
DOHODLY SE takto:
  
Článek 1
Definice

Pro účely této smlouvy:
1. „Celní správa“ znamená v České republice Generální ředitelství cel a jím pověřené celní orgány a v Brazilské federativní republice Federální sekretariát pro státní příjmy;
2. „Celní předpisy“ znamenají ustanovení právních předpisů uplatnitelná či vymahatelná celní správou smluvní strany v souvislosti s dovozem, vývozem, překládkou, tranzitem, skladováním a pohybem zboží, včetně ustanovení právních předpisů týkajících se opatření k zákazu, omezení a kontrole;
3. „Delikt“ znamená jakékoli porušení nebo pokus o porušení celních předpisů smluvní strany;
4. „Mezinárodní dodavatelský řetězec“ znamená veškeré procesy zahrnuté v přeshraničním pohybu zboží z místa původu do místa konečného určení;
5. „Osoba“ znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu;
6. „Úředník“ znamená jakéhokoliv úředníka celní správy nebo jiného státního úředníka určeného celní správou;
7. „Informace“ znamenají veškeré údaje, ať již zpracované, či analyzované nebo nezpracované, a dokumenty, zprávy a další sdělení v jakémkoli formátu, včetně
 
 Nahoru