2/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 2/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:
Čl. I
V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:
„p) motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41,
q) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42,
r) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět opatření při řešení následků
 
 Nahoru