Input:

R 2/1969; Byt. Řízení před soudem Garance

č. 2/1969 Sb. rozh.
Súd nemôže schváliť zmier, ktorým by účastníci konania obmedzovali svojou dohodou o rozsahu a vybavení náhradného bytu právo miestneho národného výboru rozhodnúť na základe jeho úvahy v rámci zákonných predpisov práve o týchto otázkach.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. 6. 1968, 5 Cz 16/68.)
Navrhovateľ žiadal o zrušenie práva odporcu užívať byt v B., a to z toho dôvodu, že odporca aj napriek výstrahy naďalej hrubo porušuje zásady socialistického spolužitia. Odporca navrhoval zamietnutie návrhu; zapieral, že by narušoval spolužitie v dome, a tvrdil, že tak robia manželia K., užívajúci druhú časť administratívne rozdeleného bytu.
Okresný súd Bratislava - mesto zrušil rozsudkom z 23. 12. 1966 odporcovi právo osobného užívania bytu a vyslovil, že právo užívať byt mu zanikne dňom, kedy mu bude pridelený vykonateľným rozhodnutím príslušného orgánu náhradný byt - ubytovanie; uložil mu ďalej, aby sa z bytu vysťahoval do 15 dní odo dňa, ku ktorému bude týmto rozhodnutím pridelený náhradný byt - ubytovanie. Svoje rozhodnutie opieral okresný súd o výsledky dôkazného konania, podľa ktorých aj napriek danej výstrahy odporca hrubo narušuje spolužitie v administratívne delenom byte s užívateľom druhej časti pôvodného bytu.
Po odvolaní odporcu schválil Krajský súd v Bratislave uznesením z 10. 3. 1967 zmier uzavretý medzi účastníkmi konania, podľa ktorého sa odporca zaviazal z bytu sa vysťahovať do 15 dní po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu bude pridelený byt zodpovedajúci výmerou potrebám jeho rodiny a tej istej kvality, ako byt dosiaľ užívaný.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 99 ods. 2 o. s. p. rozhoduje súd o tom, či zmier uzacretý medzi účastníkmi konania schaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo záujmom spoločnosti.
S ohľadom na výsledky konania vykonaného pred súdom prvého stupňa mať pochýb, že schválenie záväzku odporcu z bytu sa vysťahovať je v súlade so zákonom. Nie je však v súlade so zákonom, pokiaľ odporcu z bytu sa vysťahovať viazaný na vydanie takého rozhodnutia príslušného orgánu