Input:

R 2/1967; Řízení před soudem Garance

č. 2/1967 Sb. rozh.
Návrh rodiča na zrušenie výživného na maloleté dieťa zahrňuje v sebe i návrh na zníženie výživného; je preto súd povinný v konaní, v ktorom sa skúma dôvodnosť návrhu na zrušenie výživného, zaoberať sa aj tým, či nedošlo k zmene pomerov, odôvodňujúcej prípadne zníženie výživného.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. júna 1966, 4 Cz 47/66.)
Výživné na mal. V. D. bolo otcovi dieťaťa A. Z. určené uznesením býv. ľud. súdu v T. zo dňa 24. 10. 1955 a to sumou 180 Kčs mesačne, keď súd vychádzal zo zistenia, že otec mal príjem asi 1000 Kčs, matka asi 500 Kčs, pričom otec mal ešte vyživovaciu povinnosť k ďalšiemu dieťaťu vo veku 5 rokov, s matkou ktorého žil v spoločnej domácnosti; matka mal. V. D. inú vyživovaciu povinnosť vtedy nemala a žila s mal. synom u svojich rodičov.
Otec A. Z. podal dňa 4. 3. 1965 návrh na zrušenie výživného a to s účinnosťou od 1. 3. 1962. Uvádzal, že v roku 1961 išiel do dôchodku, poberá dôchodok 694 Kčs, takže už nemôže platiť výživné na mal. V. D., keď ešte musí zabezpečiť výživné pre mal. J. Z., s matkou ktorého žije v spoločnej domácnosti a táto má malý príjem 700 až 750 Kčs.
Okresný súd v Žiari nad Hronom návrh otca zamietol. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vyživovacie povinnosť rodičov k deťom trvá do tej doby, pokiaľ deti nie sú samé schopné sa živiť, že otec zo svojho dôchodku môže výživné na mal. syna platiť, a to aj menšou sumou než dosiaľ; o toto zníženie výživného si otec môže požiadať.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu tak, že rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Podľa ust. § 99 ods. 1 zák. o rod. môže súd aj bez návrhu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre mal. deti, ak sa zmenia pomery.
Podľa ust. § 6 o. s. p.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací