Input:

R 2/1966; Příspěvek na výživu rozvedeného manžela Garance

č. 2/1966 Sb. rozh.
Ustanovení § 96 odst. 2 zák. o rod. se vztahuje i na případ, kdy jde o příspěvek na výživu rozvedeného manžela.
K řešení otázky, kdy poskytování příspěvku na výživu rozvedeného manžela by bylo v rozporu se zásadami socialistické morálky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. června 1965, 3 Co 266/65.)
Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala na žalovaném příspěvku na výživu. Okresní soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že by uložení takové povinnosti žalovanému bylo v rozporu se zásadami socialistické morálky, když žalobkyně se dopustila v nedávné době trestné činnosti, v důsledku tohoto svého jednání byla propuštěna ze zaměstnání, takže si sama zavinila stav, kdy její výživa není zajištěna.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Žalobkyně se domáhá v odvolání proti tomuto rozsudku přiznání příspěvku a poukazuje na to, že její zdravotní stav je natolik nepříznivý, že jí neumožňuje, aby byla výdělečně zaměstnána. Podle názoru odvolatelky nelze ustanovení § 96 zák. o rod., použít na tyto případy, kdy nejde o výživné, ale jen o příspěvek na nutnou výživu. Kromě toho však prý není v rozporu se zásadami morálky naší společnosti, aby rozvedený manžel přispíval své manželce na výživu, jestliže není schopna se sama živit, protože v případě, že bude zbaven této povinnosti, by tato povinnost byla přenesena na stát.
Krajský soud z obsahu trestního spisu zjistil, že žalobkyně byla uznána vinnou trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. z., pomocí k tomuto trestnému činu, dále trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, písm. a) tr. z., a pomocí k němu, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 roků za to, že se jako spolupachatelka dopustila krádeží různých umělecky cenných sošek a způsobila tím značnou škodu.
Nelze souhlasit s právním názorem odvolatelky, že by ustanovení § 96 odst. 2 zák. o rod. a zásada tam vyslovená, že výživné nelze přiznat, jestliže by to bylo v rozporu se zásadami morálky socialistické společnosti, neplatila u příspěvku na výživu rozvedeného manžela podle § 92 zák. o rod.