Input:

R 2/1966 (tr.); Ublížení na zdraví Garance

č. 2/1966 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 221 odst. 1 tr. zák.:
Pracovní neschopnost a její trvání, i když je důležitým kritériem při posuzování charakteru poranění, není jediným z rozhodujících kritérií. Skutečný charakter poranění je proto nutno zkoumat i na podkladě dalších okolností, zejména toho, jakými příznaky, bolestmi nebo obtížemi, v jaké intenzitě a po jakou dobu se poranění poškozeného projevovalo, jaké lékařské ošetřování si vyžádalo, jaké potíže měl poškozený a zda tyto potíže odpovídaly lékařskému nálezu (viz též rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu, uveřejněné pod č. II Sbírky rozhodnutí roč. 1965 č. 7 - 8).
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 2. září 1965 - 5 Tz 38/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Semilech se sídlem v Jilemnici ze dne 26. ledna 1965 sp. zn. T 10/65 byl obviněný A uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců nepodmíněně. Trestný čin obviněného spočíval v tom, že dne 12. prosince 1964 v Benešově napadl a zbil poškozeného K a způsobil mu tak poranění v obličeji, pro které byl K po dobu 5 dnů neschopen práce.
K odvolání obviněného krajský soud v Hradci Králové rozsudek ze dne 24. února 1965 sp. zn. 1 To 55/65 zrušil rozsudek okresního soudu ve výroku o trestu a uložil obviněnému trest nápravného opatření v trvání šesti měsíců se srážkou 20 % ze mzdy.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud zrušil rozsudek krajského soudu v Hradci Králové i okresního soudu v Semilech a přikázal okresnímu prokurátorovi v Semilech, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle bližších zjištění rozsudku okresního soudu, která jsou v souladu s výsledky dokazování, obviněný vytýkal na pracovišti spoluzaměstnanci K, že si na obviněného stěžoval u mistra, že nepracuje, načež mezi obviněným a K došlo k slovní potyčce, při které obviněný chytil K pod krkem, povalil ho na zem, tloukl ho rukou do obličeje a snažil se ho kopnout, v čemž mu však bylo zabráněno. Tímto jednáním obviněného bylo poškozenému K způsobeno poranění, totiž zhmoždění čelistního kloubu a oděrky v obličeji a poškozený byl v důsledku toho neschopen práce po dobu 5 dní. Uvedené zjištění však není postačující k správnému posouzení stupně poranění poškozeného. Za ublížení