Input:

R 2/1965; Výchova nezletilých dětí Garance

č. 2/1965 Sb. rozh.
K výkladu §§ 42, 43 odst. 2, 3 zák. o rod.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. července 1964, 3 Co 212/64.)
Okresní soud v Českých Budějovicích v řízení o výchově nezletilých dětí nařídil ochranný dohled OPD při ONV v Č. B.
Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Soud prvního stupně zahájil sice řízení za platnosti dřívější právní úpravy, avšak v době rozhodování měl již přihlédnout k nové zákonné úpravě. Podle § 43 odst. 2 zák. o rodině, vyžaduje-li to zájem společnosti na řádné výchově dětí, může místní národní výbor učinit mimo jiné i taková opatření, že stanoví nad nezletilým dohled a provádí jej za součinnosti školy a společenských organizací v místě bydliště nebo na pracovišti. Podle odst. 3 tato opatření může učinit i soud.
Soud prvního stupně proto nepochybil, stanovil-li jako výchovné opatření dohled nad nezletilými dětmi. Jeho pochybení však spočívá ve výroku o provádění tohoto dohledu. Okresní soud se totiž nesprávně domnívá, že dohled má provádět příslušný ONV. Od 1. dubna 1964 vystoupilo v účinnost vládní nařízení č. 59/1964 Sb. o úkolech národních výborů při péči o děti, které rozlišuje, které úkoly na tomto úseku jsou svěřeny místnímu národnímu výboru a které okresnímu národnímu výboru.
Ustanovení § 43 odst. 2 zák. o rod. vychází