Input:

2/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru Garance

č. 2/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 5. ledna 1963
o zřízení Státního cenového výboru
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření
§ 1
Zřizuje se Státní cenový výbor jako orgán vlády pro otázky ústředního řízení plánování, tvorby a kontroly cen.
§ 2
(1) Státní cenový výbor pomáhá vládě při provádění zásadních opatření v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a usměrňuje činnost ústředních orgánů na tomto úseku.
(2) Státní cenový výbor zejména
a) posuzuje návrhy cenově politických opatření, které jsou předkládány vládě;
b) předkládá vládě návrhy na opatření v oblasti cenové politiky;
c) vyhodnocuje působení cenové soustavy a využívání cen v soustavě řízení národního hospodářství, organizace plánování, tvorby a kontroly cen na jednotlivých stupních řízení;
d) sleduje, vyhodnocuje a