Input:

č. 2/1963 Sb. rozh., Garance

č. 2/1963 Sb. rozh.
Nárok podniku proti hornickému učni, který předčasně a neodůvodněně opustí učiliště, na náhradu za výstroj je nutno posuzovat podle předpisů o bezdůvodném obohacení (§ 360 a § 361 obč. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 11. září 1962, 11 Co 420/62)
Žalující podnik uplatnil proti žalovanému učni, zastoupenému zákonným zástupcem, nárok na náhradu osobního vybavení poskytnutého hornickým učňům (dodatek ke směrnicím MP č. 95 ze dne 17. 6. 1958). Žalobu odůvodnil tím, že žalovaný učeň opustil svévolně a neodůvodněně učiliště a žalovaný podnik po marném přesvědčování o žádoucnosti návratu rozvázal s ním učební poměr výpovědí danou podle § 12 odst. 1 písm. b) učň. zák. Vzhledem k tomu, že žalovaný učeň se bezdůvodně obohatil plněním poskytovaným mu z učebního poměru, požadoval podnik náhradu osobního vybavení, které mu poskytl.
Okresní soud v Ostravě žalobě vyhověl.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Ze zjištění učiněného již soudem prvního stupně plyne, že žalovaný učeň, s nímž žalující podnik uzavřel platnou učební smlouvu (§ 3 zák. č. 89/1958 Sb.), opustil svévolně a neodůvodněně učiliště. Po marném přesvědčování o žádoucnosti návratu rozvázal s ním žalující podnik učební poměr. Šlo o právně účinné rozvázání učebního poměru, neboť žalující podnik dal žalovanému učni výpověď podle § 12 odst. 1 písm. b) cit. zák., a to v písemné formě (§ 14 cit. zák.) a výpověď doručil - vzhledem k tomu, že jde o učně staršího 15 let - učni i jeho zákonnému zástupci; k výpovědi udělil předchozí souhlas ONV (§ 13 odst. 1 dekr. č. 88/1945 Sb.) a závodní výbor ROH (čl. 6 písm. d) usnesení IV. všeodborového sjezdu, zák. č. 37/1959 Sb.).
Zánikem učebního poměru odpadl důvod, z něhož podnik poskytoval učni plnění (výchova, odborná výuka, ubytování, stravování, ošacení, výstroj atd., srov. i § 5 učň. zák.), a podnik tak mohl uplatnit nárok proti tomu, kdo byl