Input:

č. 2/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 2/1963 Sb. rozh. tr.
U trestných činov krádeže a sprenevery ako aj rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve spáchaného formou krádeže alebo sprenevery je spôsobenou škodou celá skutočná hodnota odcudzenej alebo spreneverenej veci aj v tom prípade, ak páchateľ dá na miesto odcudzenej alebo spreneverenej veci inú vec toho istého druhu, ale nezastupiteľnú. Nemožno v takých prípadoch vychádzať len z rozdielu medzi hodnotou veci odcudzenej alebo spreneverenej a hodnotou veci za túto vec páchateľom danej. Také konanie páchateľa je iba pokusom o náhradu či čiastočnú náhradu škody. Práve z tohoto hľadiska je však pre posúdenie nebezpečnosti páchateľova činu pre spoločnosť treba presne zistiť ako hodnotu veci odcudzenej či spreneverenej, tak aj hodnotu veci, ktorá bola páchateľom daná na miesto nej.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 22. augusta 1962 - 8 Tz 49/62)
Rozsudkom Okresného súdu v Bratislave-mesto bola obvinená H. uznaná vinnou trestným činom spolupáchateľstva na rozkrádaní majetku v socialistickom vlastníctve, ktorého sa podľa rozsudku dopustila tým, že presne nezisteného dňa v apríli 1961 ako vedúca kostymárka v Československej televízii vymenila spoluobvinenému T. podnikový mužský oblek v hodnote 1500,- Kčs za jeho starší konfekčný oblek v hodnote najviac 700,- Kčs, čím obaja poškodili Československú televíziu o 894,- Kčs. Bol jej zato uložený trest odňatia slobody na 3 mesiace, pričom podľa § 24 a § 25 ods. 1 tr. zák. z r. 1950 podmienečne odložený na skúšobnú dobu 2 rokov.
Na odvolanie obvinenej bol rozsudkom Krajského súdu v Bratislave podľa § 258 ods. 1 písm. c) a ods. 2 a § 259 ods. 3 tr. por. napadnutý rozsudok zrušený vovýroku o treste a tejto obvinenej bol uložený trest odňatia slobody na 3 mesiace, pričom podľa § 24 a § 25 ods. 1 tr. por. z r. 1950 jej bol výkon uloženého trestu odňatia slobody podmienečne odložený na skúšobný čas jedného roka.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu rozsudok krajského súdu v celom rozsahu zrušil. Súčasne zrušil v celom rozsahu dotyčne obvinenej aj rozsudok Okresného súdu v Bratislave-mesto, a tomuto súdu nariadil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu podal sťažnosť pre porušenie zákona, v ktorej dovodil, že uvedeným právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Bratislave bol dotyčne obvinenej H. porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 tr. por. Sťažnosť pre porušenie zákona podal predseda Najvyššieho súdu v šesťmesačnej lehote uvedenej v § 272 tr. por. a navrhol v nej postup podľa § 269 ods. 2 a § 270 ods. 1 a 3 tr. por.
Najvyšší súd preskúmal v zmysle § 267 ods. 2 tr. por. správnosť všetkých výrokov napadnutého rozsudku, ako aj správnosť konania predchádzajúceho napadnutému rozsudku dotyčne obvinenej H. a došiel k záveru, že zákon bol dotyčne obvinenej H. porušený.
Podľa § 2 ods. 5 tr. por. orgány činné v trestnom konaní, teda aj súdy, postupujú tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádzajú. Objasňujú s rovnakou starostlivosťou okolnosti svedčiace proti obvinenému, i okolnosti svedčiace v jeho prospech, a vykonávajú v obidvoch smeroch dôkazy, nevyčkávajúc návrhy strán. Sú povinné