Input:

č. 2/1962 Sb. rozh., Garance

č. 2/1962 Sb. rozh.
K otázke odmeňovania inštruktorov, ktorí vedú pri výrobnej práci skupiny žiakov a študentov (vládne uznesenie z 23. októbra 1959, č. 906).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 28. septembra 1961, 4 Cz 62/61).
Žalobca uplatnil žalobu podanou na Okresnom súde v Košiciach nárok proti žalovaným 1. Krajskému sväzu výrobných družstiev, 2. Drevospracujúcemu ľudovému družstvu, 3. Mestskému národnému výboru v Košiciach - odbor školstva, 4. Jedenásťročnej strednej škole, na vyplatenie odmeny, ktorá mu prislúchala z toho titulu, že ako inštruktor vykonával polytechnickú výchovu žiakov Jedenásťročnej strednej škole. Vyplatenie odmeny požadoval za dobu od 1. januára 1960 do 31. mája 1960, a to vo výške 2655,- Kčs.
Okresný súd v Košiciach žalobe vyhovel čiastočne, a to do výšky 1092,32 Kčs avšak len proti prvým dvom žalovaným. Pokiaľ ide i žalovaných v treťom a štvrtom rade, žalobu zamietol. V odôvodnení sa súd postavil na stanovisko, že od 1. 1. 1960 malo žalobcovi vyplácať odmenu družstvo, keď povinnosť hradiť trovy spojené s polytechnickou výchovou žiactva prešla týmto dňom na závody.
Krajský súd v Košiciach rozsudok súdu prvej stolice zmenil v časti napadnutej žalovanými v prvom a druhom rade a žalobu v plnom rozsahu zamietol. V odôvodnení svojho rozhodnutia došiel súd k záveru, že so žiadnym zo žalovaných účastníkov neuzavrel žalobca zmluvu o vykonávaní polytechnickej výchovy. Vedením polytechnickej výchovy žiakov jedenásťročnej strednej školy nebol poverený žalobca, ale jeho otec. Zmluvne teda žalovaní v prvom a druhom rade na seba žiadnu povinnosť voči žalobcovi neprevzali. Nezodpovedajú však ani zo záväzku v bezdôvodného obohatenia, lebo k žiadnemu obohateniu na ich strane nedošlo.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že týmto rozsudkom krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Vládnym uznesením z 23. októbra 1959 č. 906 boli schválené zásady pre zabezpečenie práce žiakov a študentov vo výrobe v r. 1959 a 1960 (Zrov. Vestník Ministerstva školstva a kultúry, roč. XV. zošit 32 - 33). Podľa bodu 8 citovaného vládneho uznesenia náklady, ktoré vzniknú závodu s prácou žiakov a študentov vo výrobe, budú hradené z prostriedkov závodu na vrub nákladov na výrobu a obeh. Odmeňovanie inštruktorov - zamestnancov závodu, ktorí povedú pri výrobnej práci skupiny žiakov výberových tried všeobecne vzdelávacích a odborných škôl a študentov vysokých škol pri výrobnej práci bolo upravené na základe doporučenia sekretariátu štátnej mzdovej komisie z 24. augusta 1959 smernicami jednotlivých rezortov, vo výrobných družstvách potom smernicami Ústredného sväzu výrobných družstiev o zabezpečení práce žiakov a študentov vo výrobe v roku 1959 a 1960 (Vestník ÚSVD č. 13/1959, por. č. 59), resp. smernicami pre odmeňovanie inštruktorov individuálneho odborného výcviku učňov (Vestník ÚSVD č. 14/1960 por. č. 68).
V súdenej veci je nepochybné, že polytechnickú výchovu žiakov Jedenásťročnej strednej školy prevádzalo Drevospracujúce ľudové družstvo. Vzhľadom na to, že túto výchovu vykonával konkrétne žalobca, o ktorom súd zistil, že nebol v právnom pomere k žalovanému Drevospracujúcemu ľudovému družstvu, zamietol