Input:

2/1961 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje Statut Státní plánovací komise Archiv

č. 2/1961 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje Statut Státní plánovací komise
[zrušeno nepřímo č. 52/1963 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1961
kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komisi
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 2 odst. 8 zákona č.41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb.:
Článek 1
Vládní nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 se odst. 2 v písm. a) se slova „plánů perspektivních“ nahrazují slovy „plánů dlouhodobých“, písm. f) zní:
„f) metodicky řídí územní plánování, přípravu investiční výstavby a zkoumání její hospodářské efektivnosti, jakož i projektování; usměrňuje řešení územních plánů, jakož i plánovací přípravu a technickoekonomickou koncepci významných staveb, s cílem zabezpečit jejich maximální hospodářskou efektivnost.“ za písm. ch) se vkládají nová písmena i) a j) tohoto znění:
„i) stanoví v případech, v nichž je toho ke splnění úkolů státního plánu zapotřebí, zásady hospodaření s výrobky;
j) předkládá vládě návrhy zásadních opatření v péči o přírodní prostředí a metodicky řídí a koordinuje činnost státních orgánů na tomto úseku;“.

Dosavadní písmena i),j),k) a l) se označují jako písmena k),l),m) a n).
2. § 4 písm. a) a b) znějí:
„Státní plánovací komise při plnění svých úkolů úzce spolupracuje
a) s ústředními orgány; pečuje o dosažení jednoty při plánování národního hospodářství a pomáhá ústředním orgánům k důslednému uplatňování celostátních hledisek při posuzování hospodářských problémů; využívá praktických zkušeností, které ústřední orgány získaly při řízení svěřených úseků národního hospodářství;
b) s krajskými národními výbory; pomáhá jim při vypracování návrhů plánů rozvoje jejich hospodářství, zejména při řešení