Input:

č. 2/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 2/1960 Sb. rozh. tr.
Vzhledem k dosaženému stupni rozvoje naší socialistické společnosti je možné převést vyřizování některých méně závažných věcí, které dosud vyřizují soudy, na jiné státní orgány nebo na společenské organizace.
Přecenění stupně nebezpečnosti některých činů pro společnost se projevuje škodlivě především v tom, že jsou před soudem projednávány případy, které lze vyřídit mimosoudně působením kolektivu v zájmu převýchovy pachatele i ostatních občanů. Jde zejména o případy drobného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, malých krádeží osobního majetku, absence, fluktuace, opilství, pomluv a rvaček bez vážnějších následků a o jiné činy a přestupky, směřující proti zásadám socialistického soužití.
(Rozhodnutí lidového soudu v Teplicích z 25. srpna 1959, 1 T 199/59.)
Mladistvý po třech marných žádostech o rozvázání pracovního poměru záměrně zameškával směny, aby dosáhl rozvázání pracovního poměru a mohl vstoupit do zaměstnání v místě bydliště své nemocné matky. Byl proto obžalován, že od listopadu 1958 do května 1959 jako horník bezdůvodně a bez omluvy zameškal celkem 56 pracovních směn, a že tak spáchal trestný čin poškozování provozu podle § 135 odst. 1 tr. zák.
Lidový soud v Teplicích rozhodl při předběžném projednání obžaloby, že podle § 199 odst. 2, § 192 odst. 2 písm. a) tr. ř. se trestní stíhání mladistvého zastavuje.
Z odůvodnění:
Mladistvý doznává vynechávání směn a uvádí, že na dole Kateřina v Modlanech nechtěl pracovat, že asi třikrát byl za ředitelem žádat o rozvázání pracovního poměru a když jej podnik nechtěl propustit, že zameškával směny a doufal, že tak docílí rozvázání pracovního poměru.
Nutno uvážit především, že jde o mladistvého, který dosud nikdy nebyl soudně trestán, pochází z dělnické rodiny, ztratil otce když byl malým dítětem, jeho matka pracuje jako dělnice v Českých Budějovicích. Matka ho vychovávala společně s dalšími čtyřmi dětmi, neměla s ním výchovné potíže, sama žila spořádaně a řádně vychovávala všechny děti. Mladistvý ve škole prospíval dobře, měl z chování vždy první stupeň, po vychození školy vyučil se na vlastní žádost horníkem, má klidnou povahu a po vyučení až do listopadu 1958 měl na dole Kateřina dobrou pracovní morálku. Podle důkladného vyšetření orgánu péče o mládež v Českých Budějovicích měl mladistvý obavy o zdravotní stav své matky, která je nervově nemocná a mladistvý chtěl být doma v Českých Budějovicích, nebo alespoň blízko domova. Chtěl se proto dostat do dolů v Mydlovarech v kraji České Budějovice. V místě bydliště rodiny měl vždy dobré chování. Podle zprávy o pověsti ze zdejšího okresu, nemá ani na zdejším odd. VB žádných záznamů a po stránce bezpečnostní nebylo shledáno proti němu závad.
Za tohoto stavu dospěl soud k závěru, že mladistvý se sice choval nesprávně, když vynecháváním směn chtěl docílit rozvázání pracovního poměru, avšak vzhledem ke shora uvedeným okolnostem jedná se o případ, kdy mladistvý z omluvitelného důvodu nemohl plně rozpoznat, že jeho jednání je pro společnost nebezpečné.
Při předběžném projednání obžaloby řeší soud nejen otázku, zda jednání obviněného má znaky trestného činu nebo přestupku či nikoliv, nýbrž hodnotí i stupeň nebezpečnosti trestného