Input:

R 2/1957; Garance

č. 2/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Prodej věcí svěřených do komise se uskutečňuje jménem příkazníka, takže mezi příkazcem a osobou třetí, kupujícím, nevznikají z kupní smlouvy práva ani závazky.
Nejvýše přípustnou prodejní cenu upotřebeného zboží nelze zvyšovat o odměnu, kterou si příkazník vyhradil pro případ uskutečnění prodeje zboží daného mu do komisního prodeje.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 22. května 1956, 5 Co 276/56.)
Žalobce se domáhá na Janu P. a na Severomoravském bazaru, podniku státního obchodu v O., zaplacení 3.570 Kčs. Tvrdí, že koupil v lednu 1954 v prodejně Bazaru v O. starší harmoniku za cenu 3.570 Kčs. Harmoniku tu dal žalovanému podniku do prodeje spolužalovaný J. P. Po koupi harmoniky žalobce zjistil, že nástroj je vadný, potřebuje oprav; podle tvrzení žaloby požadovaná cena byla přemrštěná. Jelikož žalovaní neuznali neplatnost kupní smlouvy pro přemrštěnost prodejní ceny, domáhá se žalobce na obou žalovaných zaplacení částky 3.570 Kčs s přísl. rukou společnou a nerozdílnou s tím, že harmonika je u něho k disposici.
Lidový soud v Litovli vyhověl žalobě proti Severomoravskému bazaru. Žalobu proti Janu P. zamítl.
Krajský soud zrušil rozsudek, pokud Severomoravský bazar byl uznán povinným zaplatit žalobci zažalovanou částku, jakož i ve výroku o nákladech. Pokud žaloba proti J. P. byla zamítnuta, potvrdil rozsudek lidového soudu. K otázce, o kterou jde, uvedl
v odůvodnění:
Smluvní ujednání mezi .Janem P. a žalovaným Bazarem o prodeji harmoniky zakládá podle nenapadených zjištění lidového soudu skutkovou podstatu smlouvy komisionářské. Bazar přijal na základě přejímacího listu od Jana P. do komisního prodeje harmoniku a tuto vlastním jménem prodal žalobci. O osobě a jménu příkazce J. P. se žalobce dověděl teprve, když dodatečně, a to opětovně, harmoniku vracel Bazaru pro její předražení. Bazar uzavřel tedy, se žalobcem kupní smlouvu vlastním jménem na účet J. P. Touto smlouvou se stal Bazar jako komisionár sám oprávněným a závázaným. Mezi Janem P. jako osobou třetí a žalobcem nevznikly z kupní smlouvy práva ani závazky.
Na věci nic nemění, že zákonodárce neupravil komisionářskou smlouvu, která je s hlediska hospodářského styku celkem typická. Podle občanského zákoníka je smlouvu komisionářskou pokládat za druh v občanském zákoníku upravené smlouvy příkazní (§§ 434–442 obč. zák.). Smlouva komisionářská je s hlediska samostatné právní úpravy sice smlouvou atypickou, s hlediska hospodářského styku však smlouvou typickou. Podle obsahu přejímacího listu nevyhradil si příkazce J. P., že kupní smlouva stran věci dané do komisního prodeje má být uzavřena jeho jménem a ani příkazník nežádal přijetí věci do komisního prodeje s podmínkou, že prodej věci bude uskutečněn jménem příkazce. Stvrzenka o