Input:

R 2/1955; Garance

č. 2/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Mezi prodlením národního podniku a újmou, která stihla věřitele tohoto podniku tím, že mu pohledávka za podnikem, už dříve splatná, byla po provedení peněžní reformy vyplacena v poměru 50 :1, není příčinné souvislosti. Národní podnik proto věřiteli za takovouto újmu neodpovídá.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 20. září 1954, Cz 388/54.)
Žalobce provedl pro žalovaný národní podnik v r. 1949 klempířské práce, které vyúčtoval částkou 236.366 Kčs. Poněvadž žalovaný podnik neplatil, domáhal se žalobce své pohledávky žalobou. Lidový soud rozsudkem z 29. května 1953 žalobě v plném rozsahu vyhověl a uznal žalovaný podnik povinným nahradit žalobci i náklady řízení – soudní poplatek – ve výši 9.694 Kčs. Žalovaný podnik, který platil teprv po 1. červnu 1953, přepočetl pohledávku i s příslušenstvím v poměru 50 Kčs starých peněz za 1 Kčs nových peněz. Žalobce domáhal se proto novou žalobou na žalovaném podniku náhrady škody v částce 31.241 Kčs. Proto, že žalovaný byl v prodlení a zaplatil svůj dluh z r. 1949 teprve po 1. červnu 1953 v poměru 50 :1, nemohl žalobce, nemaje jiných prostředků, dostát svým závazkům. Utrpěl tak škodu v zažalované výši. Vedle toho prodlením, a tedy vinou žalovaného podniku, utrpěl další škodu tím, že soudní. poplatek, který je povinen zaplatit v poměru 5:1, dostává od žalovaného nahrazen pouze v poměru 50:1,kterážto škoda činí 1731,32 Kčs.
Lidový soud v Karl. Varech žalobě v celém rozsahu vyhověl.
Žalovaný podnik napadl rozsudek lidového soudu odvoláním jen potud, pokud jím byla žalobci přiznána částka 1731,32 Kčs z titulu rozdílu z přepočtu částky 9.694 Kčs na soudním poplatku v poměru 50 :1 proti poměru 5 :1.
Krajský soud v Karl. Varech změnil rozsudek prvého soudu tak, že žalobu ohledně částky 1731,32 Kčs zamítl, takže žalovaný zůstává povinen