Input:

2/1952 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1955 Archiv

č. 2/1952 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád, platné do 31.3.1955
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. ledna 1952,
jímž se vydává železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
Železniční přepravní řád.
ČÁST PRVNÍ.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Rozsah platnosti.
(1)  Železniční přepravní řád (ŽPŘ) platí pro přepravu na všech celostátních drahách. Pro přepravu na místní dráze platí tento řád pouze tehdy, nebyl-li pro ni vydán zvláštní přepravní řád.
(2)  Pro mezinárodní přepravu platí tento řád jen potud, pokud není upravena zvláštními předpisy.
§ 2.
Plánovaná přeprava a přepravní povinnost.
(1)  Železnice je povinna splnit úkoly uložené jí jednotným hospodářským plánem.
(2)  Železnice je proto povinna provést přepravu:
a)  je-li předvídána v přepravním plánu;
b)  je-li vyhověno přepravním podmínkám;
c)  je-li přeprava možná pravidelnými zařízeními přepravními;
d)  nebrání-li přepravě okolnosti, které železnice nemohla odvrátit ani zdolat;
e)  není-li přeprava zakázána.
(3)  Přepravu, která není v přepravním plánu předvídána, je povinna železnice provést, jsou-li splněny podmínky odstavce 2 písm. b) až e) a nebrání-li takové přepravě provádění přeprav předvídaných přepravním plánem.
(4)  Železnice je povinna přijmout k přepravě jen takové zásilky, s jejichž přepravou může být ihned započato.
(5)  Železnice může přepravu sjednanou podle ustanovení tohoto řádu obstarat buď zcela nebo po části cesty jiným dopravním prostředkem; ustanovení tohoto řádu platí pro celou přepravu.
(6)  Vyžaduje-li to plnění jednotného hospodářského plánu nebo jiný obecný zájem anebo naléhavé potřeby provozu, může železnice
a)  přechodně provoz zcela nebo částečně zastavit,
b)  přechodně zastavit příjem některých zásilek k přepravě nebo je přijímat jen za určitých podmínek.

Takové opatření musí být schváleno dopravním správním úřadem a uveřejněno tarifní vyhláškou nebo vývěskou ve stanici; nenabývá účinnosti před uveřejněním.
(7)  Železnice je povinna nahradit škodu, kterou způsobila tím, že neoprávněně odmítla sjednat přepravní smlouvu.
§ 3.
Přímá přeprava.
Železnice je povinna sjednat přepravní smlouvu z kterékoli stanice do kterékoliv stanice, jsou-li tyto stanice pro žádanou přepravu zařízeny a otevřeny (výpravní oprávněnost stanic). Výpravní oprávněnost stanic stanoví tarif.
§ 4.
Tarify.
(1)  Železnice je povinna sestavit tarify, ze kterých musí být zřejmé podmínky pro přepravu, jakož i podmínky pro určení výše přepravného a jízdného.
(2)  Při sestavování tarifů je železnice povinna řídit se jednotným hospodářským plánem, předpisy o tvorbě cen a zásadami podnikového hospodářství.
(3)  Platnost tarifů a jejich změn je podmíněna schválením dopravního správního úřadu a jejich řádným uveřejněním, pokud zákonná ustanovení nepředpisují jinak. Tarify pro vnitřní službu železnice, státní správu, pro účely sociální, výchovné nebo vzdělávací nemusí být uveřejněny.
§ 5.
Platidla.
Kromě zákonných platidel tuzemských přijímá železnice ve stanicích, ve kterých je toho podle jejího uvážení třeba, též zákonná platidla cizozemská.