Input:

2/1950 Sb., Nařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, platné do 6.12.1961 Archiv

č. 2/1950 Sb., Nařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, platné do 6.12.1961
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 31. prosince 1949
o působnosti národních výborů při stavbě,
správě a udržování státních silnic.
Ministr techniky nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 6 odst. 1 zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích:
§ 1.
(1)  Okresnímu národnímu výboru přísluší správa všech státních silnic v jeho obvodu (pokud není svěřena krajskému národnímu výboru podle § 2), jakož i jejich údržba v rozsahu podle odstavce 3.
(2)  Správou podle odstavce 1 se rozumějí zejména
a)  rozpočtové věci a hospodaření s úvěry,
b)  dozor na dodržování předpisů na ochranu silnic (s výjimkou jejich příslušenství),
c)  povolání a evidence cizích zařízení v silničním tělese s výjimkou zařízení budovaných podle § 90 zákona o obraně státu,
d)  zastupování státní silniční správy na jednáních, při nichž je tato správa stranou, pokud si zastupování nevyhradí krajský národní výbor,
e)  získávání a podávání zpráv o sjízdnosti silnic,
f)  sčítání silniční dopravy,
g)  evidence a statistika státních silnic (s výjimkou jejich příslušenství),
h)  evidence práv a závazků týkajících se státních silnic a
i)  podávání námětů, návrhů a vyjádření ve věcech silnic.
(3)  Z údržby náleží okresnímu národnímu výboru péče o náležitý stav silnic a jejich součástí, pokud příslušné práce nejsou investiční povahy a pokud je vykonávají silniční orgány přidělené okresnímu národnímu výboru (cestáři) bez použití silničních strojů a motorových vozidel; jsou to zejména
a)  péče o řádný stav silnic a především o jejich dobrou sjízdnost,
b)  udržování a umisťování dopravních značek a
c)  péče o stromoví při silnicích.
§ 2.
(1)  Krajskému národnímu výboru přísluší ve věcech státních silnic v jeho obvodu
a)  správa a údržba, pokud jsou uvedeny v odstavci 2,
b)  činnost řídicí,
c)  činnost dozorčí,
d)  činnost investiční.
(2)  Do správy a údržby náleží
a)  věci rozpočtové a hospodaření s úvěry, pokud se týkají působnosti uvedené v tomto odstavci,
b)  údržba silnic,
c)  správa, údržba a periodické prohlídky mostů,
d)  správa a údržba