Input:

2/1950 Sb., Nařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, platné do 6.12.1961 Archiv

č. 2/1950 Sb., Nařízení působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic, platné do 6.12.1961
[zrušeno č. 135/1961 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 31. prosince 1949
o působnosti národních výborů při stavbě,
správě a udržování státních silnic.
Ministr techniky nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 6 odst. 1 zákona č. 147/1949 Sb., jímž se vydávají některé předpisy o veřejných silnicích:
§ 1.
(1) Okresnímu národnímu výboru přísluší správa všech státních silnic v jeho obvodu (pokud není svěřena krajskému národnímu výboru podle § 2), jakož i jejich údržba v rozsahu podle odstavce 3.
(2) Správou podle odstavce 1 se rozumějí zejména
a) rozpočtové věci a hospodaření s úvěry,
b) dozor na dodržování předpisů na ochranu silnic (s výjimkou jejich příslušenství),
c) povolání a evidence cizích zařízení v silničním tělese s výjimkou zařízení budovaných podle § 90 zákona o obraně státu,
d) zastupování státní silniční správy na jednáních, při nichž je tato správa stranou, pokud si zastupování nevyhradí krajský národní výbor,
e) získávání a podávání zpráv o sjízdnosti silnic,
f) sčítání silniční dopravy,
g) evidence a statistika státních silnic (s výjimkou jejich příslušenství),
h) evidence práv a závazků týkajících se státních silnic a
i) podávání námětů, návrhů a vyjádření ve věcech silnic.
(3) Z údržby náleží okresnímu národnímu výboru péče o náležitý stav silnic a jejich součástí, pokud příslušné práce nejsou investiční povahy a pokud je vykonávají silniční orgány přidělené okresnímu národnímu výboru (cestáři) bez použití silničních strojů a motorových vozidel; jsou to zejména
a) péče o řádný stav silnic a především o jejich dobrou sjízdnost,
b) udržování a umisťování dopravních značek a
c) péče o stromoví při silnicích.
§ 2.
(1) Krajskému národnímu výboru přísluší ve věcech státních silnic v jeho obvodu
a) správa a údržba, pokud jsou uvedeny v odstavci 2,
b) činnost řídicí,
c) činnost dozorčí,
d) činnost investiční.
(2) Do správy a údržby náleží
a) věci rozpočtové a hospodaření s úvěry, pokud se týkají působnosti uvedené v tomto odstavci,
b) údržba silnic,
c) správa, údržba a periodické prohlídky mostů,
d) správa a údržba