Input:

199/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu Garance

č. 199/2021 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slovo „tělovýchovy” vkládají slova „(dále jen „ministerstvo”)”.
2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
㤠1a
Zkušební instituce
Zkušební institucí je právnická osoba oprávněná uskutečňovat zkoušku z jazyka podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.”.
3. V § 2 odst. 1 a v § 13 odst. 1 písm. d) se text „A1” nahrazuje textem „A2”.
4. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2)  Rozsah znalosti jazyka podle odstavce 1 zahrnuje
a)  porozumění hlavní myšlence jednoduchých a přehledných textů v písemné i ústní podobě, které se týkají každodenního života,
b)  vedení rozhovoru o obecně známých skutečnostech a každodenních situacích,
c)  pokládání a zodpovídání jednoduchých otázek, které se týkají každodenního života,
d)  tvorbu krátkých vět, které se týkají každodenního života, a
e)  psaní jednoduchých textů, které se týkají každodenního života.”.
5. § 3 zní:
㤠3
Ministerstvo
a)  zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 30 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka informace o zkoušce, včetně termínů konání zkoušky a její organizace,
b)  vede a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam zkušebních institucí,
c)  zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o způsobu přihlašování na zkoušku z jazyka a vydávání osvědčení pro uchazeče, kteří úspěšně složili zkoušku,
d)  zajišťuje vývoj zkušebních materiálů pro písemnou i ústní část zkoušky z jazyka, včetně pokynů k zadávání a hodnocení písemné i ústní části zkoušky, a jejich distribuci zkušebním institucím a
e)  zajišťuje odborné školení a dvakrát ročně metodická setkání za účelem zvyšování kvality organizace zkoušky z jazyka a hodnocení znalostí jazyka při zkoušce pro osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a).”.
6. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „těmito” zrušuje a na konci textu úvodní části ustanovení se doplňují slova „v těchto funkcích”.
7. V § 5 odst. 1 písm. a) se slovo „a” nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „ , dohlíží na správnost hodnocení a odpovídá za shodu listinné a elektronické podoby odpovědních listů”.
8. V § 5 odst. 1 písm. b) se slovo „zkoušku” nahrazuje slovy „část zkoušky”.
9. V § 5 odst. 1 písm. c) se za slova „části písemné” vkládá slovo „části”.
10. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slova „úkoly ústní” vkládá slovo „části”.
11. V § 5 odst. 1 písm. e) se slova