199/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 199/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2017,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu
Čl. I
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 80a odst. 1 písm. g) se za slovo „traktorů“ vkládají slova „a vozidel uvedených v písmeni i)“.
2. V § 80a odst. 1 písm. h) se slova „písmeni g)“ nahrazují slovy „písmenech g) a i)“.
3. V § 80a odst. 1 písm. i) se slovo „vozidla,“ nahrazuje slovy „vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až f), určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a“ a slova „určená pro přepravu více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče,“ se zrušují.
4. V § 92 odst. 4 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
5. V § 93 odst. 4 se slova „a jedna fotografie“ zrušují.
6. V § 105 odst. 1 písm. d) se slova „nebo jinou formou pořízenou podobenku“ zrušují.
7. V § 105 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).
8. V § 105 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V § 106 odst. 1 písm. c) se slova „nebo jinou formou pořízenou podobenku“ zrušují.
10. V § 109 odst. 4 se slova „o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 93“ nahrazují slovy „ , kterým bylo řidičské oprávnění podmíněno nebo omezeno“.
11. V § 109 odst. 6 se slova „d), e), f) a“ nahrazují slovy „b) až“.
12. V § 109 odst. 8 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).
13. V § 109 odst. 8 písm. b) se číslo „1“ nahrazuje číslem „2“.
14. V § 109 odst. 9 se slova „podle odstavců 6, 7 a 8“ nahrazují slovy „o vydání řidičského průkazu“.
15. V § 110
 
 Nahoru