Input:

199/1964 Sb., Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků, platné do 30.9.1977 Archiv

č. 199/1964 Sb., Vyhláška předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků, platné do 30.9.1977
VYHLÁŠKA
předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury
ze dne 11. listopadu 1964
o výchově nových vědeckých pracovníků
Předseda Československé akademie věd a ministr školství a kultury v dohodě s předsedou Státní komise pro vědecké hodnosti, předsedou Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a vedoucími ostatních zúčastněných ústředních orgánů stanoví k provedení § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd a podle § 22 odst. 2 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:
Účel a formy výchovy nových vědeckých pracovníků
§ 1
Účelem výchovy nových vědeckých pracovníků, organizované podle této vyhlášky, je připravit dostatečný počet vědecky kvalifikovaných pracovníků s marxisticko-leninským světovým názorem, schopných samostatné tvůrčí vědecké práce, aktivně se podílejících na úsilí pracujícího lidu o všestranný rozvoj naší společnosti a o její postupný přechod ke komunismu.
§ 2
Předpoklady pro výchovu nových vědeckých pracovníků se vytvářejí již na školách, kde jsou vyhledáváni žáci a studenti nadaní pro teoretickou činnost a kde je též podněcován jejich zájem o vědeckou práci. Výběr a přípravu mládeže projevující schopnosti pro tvůrčí práci ve vědě a technice řídí a organizuje na školách všech stupňů a druhů (zejména na středních všeobecně vzdělávacích školách a na vysokých školách) ministerstvo školství a kultury. Studenty nadané pro vědeckou práci zařazují vysoké školy již během studia do diferencované přípravy k vědecké práci. Pracoviště vědeckovýzkumné a vývojové základny spolupracují s vysokými školami v péči o talentované studenty vyšších ročníků a zapojují je do vědeckovýzkumných prací. Umístění těchto studentů po absolvování vysoké školy zajišťuje ministerstvo školství a kultury podle příslušných předpisů.1)
§ 3
(1)  Výchova nových vědeckých pracovníků se organizuje v těchto základních formách:
a)  vědecká aspirantura řádná nebo externí,
b)  vědecká příprava při práci na plánovaných výzkumných úkolech.
(2)  Výchova ve všech uvedených formách se skládá ze studia odborného, studia marxismu-leninismu a studia jazykového.
(3)  Výchova se zakončuje vypracováním kandidátské disertační práce.2)
§ 4
Školící a mateřské pracoviště
(1)  Výchova nových vědeckých pracovníků se uskutečňuje na školících pracovištích Československé akademie věd, Slovenské akademie věd, vysokých škol a ústředních orgánů. Za školící pracoviště pro daný vědní obor je možno považovat pouze taková, která poskytují záruku pro kvalitní výchovu nových vědeckých pracovníků, významnou částí svého tematického zaměření pracují vědecky v daném oboru, pracuje na nich kolektiv vynikajících odborníků z tohoto oboru a působí na nich jako školitelé pracovníci s kvalifikací uvedenou v § 14 odst. 2. Československá akademie věd určuje, která vědeckovýzkumná pracoviště ústředních orgánů jsou v jednotlivých vědních oborech školícími