Input:

198/1964 Sb., Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností, platné do 30.11.1977 Archiv

č. 198/1964 Sb., Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností, platné do 30.11.1977
[zrušeno č. 64/1977 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro vědecké hodnosti
ze dne 11. listopadu 1964
o řízení při udělování vědeckých hodností
Státní komise pro vědecké hodnosti stanoví v dohodě s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury, Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a se zúčastněnými ústředními orgány podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Vědecké hodnosti
(1) Vědecká hodnost kandidáta věd se uděluje na základě obhajoby kandidátské disertační práce (dále jen „kandidátská disertace“) před příslušnou komisí.
(2) Podmínkou pro povolení obhajoby kandidátské disertace je úspěšné vykonání kandidátských zkoušek podle této vyhlášky nebo podle vyhlášky předsedy Československé akademie věd a ministra školství a kultury o výchově nových vědeckých pracovníků ze dne 11. listopadu 1964, pokud uchazeč nebyl od kandidátských zkoušek osvobozen.
(3) Vynikajícím pracovníkům, kteří splňují podmínky předepsané v § 5 odst. 3 zákona o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti (dále jen „zákon“) a touto vyhláškou, lze udělit hodnost kandidáta věd bez vykonání zkoušek, jestliže ve veřejné vědecké rozpravě před komisí obhájí společenský význam svých vědeckých prací.
(4) Vědecká hodnost doktora věd se uděluje na základě obhajoby doktorské disertační práce (dále jen „doktorská disertace“) před komisí.
(5) Podmínkou pro povolení obhajoby doktorské disertace je, aby uchazeč měl hodnost kandidáta věd anebo byl členem akademie věd, vysokoškolským profesorem (dále jen „profesor“) nebo vedoucím vědeckým pracovníkem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, rozhoduje o povolení obhajoby Státní komise. Doktorskou disertaci mohou též obhajovat ti uchazeči o hodnost kandidáta věd, jejichž disertace má podle posudku všech oponentů úroveň doktorské disertace (§ 23). Obhajobu doktorské disertace může příslušný orgán (§ 18 odst. 3) povolit též docentům.
(6) Podmínkou pro udělení vědecké hodnosti cizímu státnímu příslušníkovi je, aby svou vědeckou tvůrčí činností i odbornou praxí dával záruku další práce pro pokrok vědy a prospěch společnosti.
§ 2
Vědní obory a orgány oprávněné zřizovat komise pro obhajoby a udělovat vědecké hodnosti
(1) Státní komise pro vědecké hodnosti (dále jen „Státní komise“) stanoví po dohodě s Československou akademií věd, ministerstvem školství a kultury a Státní komisí pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky:
a) skupiny věd, v nichž lze udělovat vědecké hodnosti a vědy, popřípadě obory, ve kterých lze konat obhajoby,
b) vědecká kolegia Československé akademie věd a Slovenské akademie věd (dále jen „akademie věd“), vědecké rady vysokých škol a fakult, popřípadě jejich sekce, které jsou oprávněny zřizovat pro určité obory komise pro obhajoby kandidátských disertací, komise pro obhajoby společenského významu vědeckých prací podle § 5 odst. 3 zákona a komise pro obhajoby doktorských