Input:

197/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, platné do 31.12.1974 Archiv

č. 197/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 123/1974 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 7. prosince 1964,
kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel
Ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle - 16 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
(1) Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel se vztahuje na provozovatele a řidiče těchto vozidel. Jako provozovatel motorového vozidla se pro účely této vyhlášky posuzuje i ten, kdo použije motorového vozidla bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, jakož i provozovatel podniku, v němž je motorové vozidlo v opravě.
(2) Motorovým vozidlem se pro účely této vyhlášky rozumí - s výjimkou vozidel kolejových a trolejových - každé vozidlo, jež se může pohybovat vlastní motorickou silou, bez ohledu na to, zda se pro ně vydává technický průkaz motorového vozidla nebo obdobný průkaz vyžadovaný pro motorová vozidla v cizině, či nikoli; za motorová vozidla se považují i přívěsy a návěsy k těmto vozidlům.
(3) Pojištění provozovatelů a řidičů motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v Československé socialistické republice (dále jen „tuzemská motorová vozidla“), se týká pojistných událostí, k nimž dojde na území Evropy a na mimoevropském území Svazu sovětských socialistických republik; pojištění provozovatelů a řidičů motorových vozidel, která mají trvalé stanoviště v cizině (dále jen „cizozemská motorová vozidla“), se týká pojistných událostí, k nimž dojde na území Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Provozovatel a řidič motorového vozidla (dále jen „pojištěný“) má právo, aby Státní pojišťovna (dále jen „pojišťovna“) za něho nahradila škodu způsobenou provozem motorového vozidla jinému na zdraví nebo usmrcením, jakož i poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci, avšak jen pokud pojištěný za tyto škody ze zákona odpovídá a pokud se dále nestanoví jinak.
(2) Skutečnost, kterou byla škoda způsobena, je pojistnou událostí.
§ 3
Za škodu způsobenou občanu na klenotech a jiných cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské ceny je pojišťovna povinna poskytnout plnění nejvýše 5000 Kčs za jednu věc (sbírku) a za škodu na penězích nejvýše 2000 Kčs.
§ 4
(1) Pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady obhajoby před soudem I. stupně v trestním řízení vedeném proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí; náklady obhajoby před odvolacím soudem je povinna nahradit jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala.
(2) Pojišťovna je povinna nahradit za pojištěného náklady občanskoprávního řízení o náhradě škody, jestliže se zavázala k jejich úhradě nebo jestliže toto řízení bylo nutné ke zjištění odpovědnosti pojištěného nebo výše plnění pojišťovny. Náklady mimosoudního projednání