196/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence, ve znění účinném k 29.10.2004, platné do 30.4.2005

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 196/2000 Sb.
[zrušeno č. 127/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 30. června 2000,
kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
550/2004 Sb.
(k 29.10.2004)
mění slova v příl. č. 1 a 2
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 29 odst. 3 zákona:
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) telefonní stanicí - soubor technických, provozních a organizačních prostředků umožňujících v návaznosti na telekomunikační síť využívat telefonní službu,
b) účastnickou přípojkou - okruh, umožňující vytvoření hovorové cesty, spojující účastnické zařízení s přípojným bodem telefonní ústředny,
c) ztrátou integrity služby - jev, při kterém během spojení dojde k mimořádnému zhoršení jakosti přenosu,
d) obdobím silného provozu - období, ve kterém je provoz srovnatelný s provozem v hlavní provozní hodině,
e) veřejným telefonním automatem - kartový nebo mincový telefonní automat provozovaný poskytovatelem služby, který je přístupný 24 hodin denně,
f) mobilním účastnickým přístrojem - zařízení, které je prostřednictvím základnových stanic mobilní telekomunikační sítě schopné komunikace za pohybu.
§ 2
Ukazatele a charakteristiky kvality služeb
Ukazatele a charakteristiky kvality služeb jsou:
a) doba potřebná pro zřízení telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě je doba od prokazatelného objednání této služby zákazníkem do okamžiku připojení účastnického telefonního přístroje ke koncovému bodu sítě a jeho zprovoznění nebo do okamžiku ověření funkčnosti koncového bodu sítě a jeho zprovoznění v případě, že účastnický přístroj je v majetku poskytovatele (tato doba platí i pro dobu nutnou pro překládku již existující telefonní stanice a vykazuje se ve dnech),
b) četnost poruch na účastnickou přípojku je poměr počtu platných poruchových hlášení, podaných účastníky o přerušení této služby nebo ztrátě integrity této služby, k průměrnému počtu účastnických přípojek v hodnoceném časovém období (neuvažují se poruchy koncových zařízení připojených ke koncovému bodu telekomunikační sítě a poruchy vztahující se k vlastnostem telekomunikační sítě, která není provozována poskytovatelem služby),
c) doba odstranění poruchového stavu je doba od okamžiku nahlášení poruchového stavu účastníkem poskytovateli této služby do okamžiku, kdy tato služba byla vrácena do předepsaného provozního stavu [uvažují se pouze poruchové stavy definované podle písmene b)],
d) míra neúspěšnosti sestavení spojení ve veřejné pevné telekomunikační síti je poměr neúspěšných pokusů o sestavení spojení k celkovému počtu pokusů o spojení v období silného provozu vyjádřený v procentech a neúspěšný pokus o sestavení spojení je pokus o volání na platné telefonní číslo, správně volené, na kterém volající neobdrží do 30 sekund od okamžiku ukončení volby poslední číslice kontrolní vyzváněcí tón, popř. signál oznamující, že volaný účastník právě hovoří, nebo jiný signál oznamujícíúspěšné sestavení spojení,
e) doba potřebná pro sestavení spojení je doba od ukončení volby poslední číslice volaného čísla volajícím účastníkem do příjmu kontrolního
 
 Nahoru