Input:

196/1949 Sb., Zákon o soukromém vyučování v oboru umění, platné do 27.12.1960 Archiv

č. 196/1949 Sb., Zákon o soukromém vyučování v oboru umění, platné do 27.12.1960
ZÁKON
ze dne 14. července 1949
o soukromém vyučování v oboru umění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Soukromým vyučováním v oboru umění se rozumí veškeré vyučování v jednotlivých oborech umění poskytované za úplatu, s výjimkou vyučování na učilištích zřízených státem, svazky lidové správy nebo jednotnou odborovou organisací.
§ 2.
(1)  Soukromě vyučovati jednotlivým oborům umění může na povolení okresního národního výboru jen ten, kdo má odbornou způsobilost pro příslušný obor umění, a to osobně bez prostřednictví zjednaných učitelů.
(2)  Soukromé vyučování smí být veřejně ohlašováno jen jako „soukromé vyučování” spolu s údajem jména vyučujícího a oboru, uvedeného v povolení okresního národního výboru.
§ 3.
Okresní národní výbor odejme oprávnění k soukromému vyučování osobě,
a)  která je vyloučena ze zápisu do stálých voličských seznamů,
b)  jejíž učitelská činnost vykazuje hrubé nedostatky,
c)  která nezahájí vyučování do jednoho roku poté, kdy jí bylo oprávnění uděleno,
d)  která nevyučuje po dobu delší jednoho roku, nejde-li o případ hodný zvláštního zřetele.
§ 4.
Předpisy o odborné způsobilosti vyučovati jednotlivým oborům umění, o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění vydá ministr školství, věd a umění nařízením.
§ 5.