Input:

195/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon Garance

č. 195/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
ZÁKON
ze dne 23. června 2022,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, se mění takto:
1. V § 312 odst. 2 větě první se slova „nebo krajský stavební úřad” a slova „nebo krajského stavebního úřadu” zrušují.
2. V § 312 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Na krajský stavební úřad přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební nebo pracovní místo v ministerstvech a jiných správních úřadech zajišťujících podle dosavadních právních předpisů výkon úkolů a činností spadajících podle tohoto nebo jiného zákona do působnosti krajského stavebního úřadu.”.
3. V § 312 odst. 2 větě poslední se slovo „tento” zrušuje a za slovo „přechod” se vkládají slova „státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru podle vět první a druhé”.
4. V § 312 odst. 7 se věta první zrušuje.
5. V § 312 odst. 7 se za slova „pracovních míst” vkládají slova „v Nejvyšším stavebním úřadu a” a slova „a v krajských stavebních úřadech” se zrušují.
6. V § 312 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „První systemizace služebních míst a první systemizace pracovních míst v krajských stavebních úřadech se stanoví s účinností od 1. července 2024.”.
7. V § 313 odst. 2 větě první se číslo „2022” nahrazuje číslem „2023”.
8. V § 314 odstavec 2 zní:
„(2)  Při provedení spisové rozluky v souvislosti s činnostmi, které přecházejí na orgány státní stavební správy podle tohoto nebo jiného zákona, se postupuje obdobně podle § 68a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nevyřízené dokumenty a neuzavřené spisy předají správní orgány, které vykonávaly působnost podle dosavadních předpisů, u vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb do 1. srpna 2023, v ostatních případech do 1. srpna 2024. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na jiné stavební úřady.”.
9. V § 329 odst. 1 až 4 se číslo „2026” nahrazuje číslem „2027”.
10. V § 330 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona ve věcech vyhrazených staveb vymezených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb počínají běžet dnem 1. července 2023. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona ve věcech jiných staveb počínají běžet dnem 1. července 2024.”.
11. V § 330 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
12. V části dvanácté se doplňuje hlava V, která včetně nadpisu zní:
„HLAVA V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
§ 334a
(1)  Přechodným obdobím se rozumí pro účely odstavců 2 a 3 období od 1. července 2023 do 30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od 1. července 2022 do 30. června 2023.
(2)  Ve věcech týkajících se územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou