195/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 195/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o občanských průkazech
Čl. I
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno b) se zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
2. V § 2 odst. 5 se slova „podle § 2 odst. 2 písm. c)“ nahrazují slovy „uvedený v odstavci 2 písm. b)“.
3. V § 2 odst. 6 se slova „Občanské průkazy uvedené v odst. 2 písm. a) a b)“ nahrazují slovy „Občanský průkaz uvedený v odstavci 2 písm. a)“ a za slova „držitele občanského průkazu“ se vkládají slova „(dále jen „držitel“)“.
4. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 a 5, § 4a odst. 2 a 4, § 8 odst. 4, § 10 odst. 1, § 10 odst. 2 písm. a), § 17a odst. 2 a v § 17b odst. 5 se slova „a b)“ zrušují.
5. V § 3 odst. 1, § 4 odst. 3, § 4a odst. 4 a v § 10 odst. 2 se text „písm. c)“ nahrazuje textem „písm. b)“.
6. V § 3 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který zní:
„3. do kontaktního elektronického čipu: identifikační certifikát občanského průkazu (dále jen „identifikační certifikát“), který obsahuje číslo občanského průkazu a identifikační údaje držitele uvedené v písmenech a) až c) a v odstavci 5; přístup k těmto údajům v kontaktním elektronickém čipu je chráněn identifikačním osobním kódem držitele.“.
7. V § 3 odstavec 6 zní:
„(6) Kontaktní elektronický čip obsahuje dále jen údaje, jejichž rozsah stanoví zvláštní právní předpis.“.
8. V § 3 odst. 7 a 8 se slova „občanského průkazu“ zrušují.
9. V § 3a odst. 1 se slova „Občanské průkazy uvedené v § 2 odst. 2 písm. a) a b) umožňují“ nahrazují slovy „Občanský průkaz uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) umožňuje“.
10. V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“).“.
11. V § 4 odst. 2 větě druhé se slova „Obecní úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo a obecní úřad“, ve větě čtvrté se slova „Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem „ministerstvu“, ve větě desáté se slova „místně příslušnému“ zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Pro vydání občanského průkazu podle § 4 odst. 5 se postup podle věty čtvrté až věty desáté nepoužije.“.
12. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě podle § 4a odst. 7 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.“.

Dosavadní
 
 Nahoru