Input:

195/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 195/1964 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků, platné do 31.12.1975
[zrušeno č. 128/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 30. listopadu 1964
o rozsahu pracovní činnosti potřebné pro zápočet kalendářního roku v důchodovém zabezpečení družstevních rolníků
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství, s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 39 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků:
§ 1
(1) Kalendářní rok, v němž družstevník bez vážného důvodu neodpracoval
a) v rostlinné výrobě
v horské nebo bramborářsko-ovesné oblasti
aspoň 130 pracovních dnů, nebo
b) v rostlinné výrobě
v některé jiné oblasti aspoň 160 pracovních dnů, nebo
c) v živočišné výrobě aspoň 240 pracovních dnů,

se nezapočítává pro vznik nároku na důchod ani pro jeho výši.
(2) Pracoval-li družstevník po část kalendářního roku v živočišné výrobě a po část kalendářního roku v rostlinné výrobě, započítává se kalendářní rok pro vznik nároku na důchod a pro jeho výši, jen odpracoval-li v něm aspoň 240