Input:

193/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě Garance

č. 193/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. září 1964
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
Dne 1. února 1963 byla v Tunisu podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě.
Dohoda podle svého článku 19 vstoupila v platnost výměnou nót obou stran o jejím schválení, tj. dnem 24. července 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniska
vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci,
přejíce si uplatňovat v této dopravě zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu,
dohodly se takto:
Článek 1
Při uskutečňování této Dohody a jejích Příloh:
a)  výraz „Úmluva” znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví podepsanou dne 7. prosince 1944 v Chicagu a všechny její změny přijaté v souladu s ustanoveními této Úmluvy;
b)  slovo „území” má význam stanovený článkem 2 Úmluvy;
c)  výraz „letecké úřady” znamená:
-  pokud jde o Československo, ministerstvo dopravy, letecký odbor,
-  pokud jde o Tunisko, státní sekretariát veřejných prací a domovního majetku, správu letecké a námořní dopravy, nebo v obou případech každou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů vykonávaných nyní uvedenými orgány;
d)  výraz „dohodnuté služby” znamená letecké služby uvedené v seznamu linek, který je obsažen v Příloze I této Dohody;
e)  výraz „určený podnik” značí každý podnik pro leteckou dopravu, který jedna ze smluvních stran vybere pro provozování dohodnutých služeb uvedených v Příloze I a jehož určení bude oznámeno leteckým úřadům druhé smluvní strany podle ustanovení článku 8 této Dohody.
Článek 2
a)  Zákony a předpisy každé smluvní strany vztahující se k vstupu na její území nebo výstupu letadel používaných v mezinárodní dopravě nebo k provozu a létání těchto letadel po dobu jejich pobytu na jejím území, platí pro letadla určeného podniku nebo podniků druhé smluvní strany.
b)  Cestující, posádky letadel a odesílatelé zboží se musí podrobit, buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejich jménem a na jejich účet, zákonům a předpisům, podle nichž se na území každé smluvní strany řídí vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek a zboží jako jsou předpisy o vstupu, formalitách výstupu, přistěhovalectví, pasech, clech a karanténě.
Článek 3
a)  Mezi smluvními stranami je shoda v tom, že letadla určeného podniku nebo podniků jedné smluvní strany používaná v mezinárodním provozu, jakož i pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní součástky, potřeby, obvyklé zařízení a zásoby na palubě letadel budou při příletu na území druhé strany a při svém