192/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 192/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. dubna 2012,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 457/2011 Sb., se mění takto:
1. Nadpis části první zní: „INVESTIČNÍ POBÍDKA“.
2. V § 1 odst. 1 se slova „předpis Evropských společenství1“ nahrazují slovy „předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1“ a slova „investičních pobídek“ se nahrazují slovy „investiční pobídky“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikované v Úředním věstníku EU L 214 ze dne 9. srpna 2008.“.
3. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1.“.

Poznámky pod čarou č. 1a, 2, 2a, 2b a 3 se včetně odkazů na poznámky pod čarou zrušují.
4. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 12 až 19 zní:
㤠1a
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě
1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12,
2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,
3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13,
4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13, nebo
5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14pro strategickou investiční akci,
b) investiční akcí
1. zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu15,
2. vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo
3. zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb,
c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce zahájení stavebních prací, zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bez nákladů na pořízení dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby, nebo učinění právního úkonu zavazujícího k pořízení strojního zařízení16,
d) strategickou investiční akcí
1. investiční akce ve výrobě schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení16určeného pro výrobní účely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,
2. investiční akce v oblasti technologických center schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 200 000
 
 Nahoru