191/2004 Sb., Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, ve znění účinném k 1.1.2011

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 191/2004 Sb.
[zrušeno č. 471/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento zákon upravuje postup a podmínky, za kterých orgány České republiky poskytují, požadují nebo přijímají mezinárodní pomoc na základě vzájemnosti, ve vztahu
a) k členským státům Evropské unie v souladu s právem Evropských společenství,1) při vymáhání pohledávek z
1. náhrad, finančních podpor2) a dalších opatření, které jsou součástí částečného nebo úplného financování Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, včetně částek, které mají být vybrány v souvislosti s těmito činnostmi,
2. dávek a jiných poplatků stanovených v rámci Evropských společenství při organizaci společného trhu s cukrem,
3. dovozních cel,
4. vývozních cel,
5. přímých a nepřímých daní,
6. daní z pojistného,
7. úroků, pokut, penále a nákladů souvisejících s pohledávkami uvedenými v bodech 1 až 6, jakož i z obdobných daní, které doplní nebo nahradí daně vymezené v bodě 6,
b) ke státům, s nimiž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o spolupráci při vymáhání pohledávek veřejných rozpočtů, s níž vyslovil souhlas Parlament České republiky a která byla vyhlášena, při vymáhání pohledávek určených touto smlouvou.
(2) Dovozními cly podle odstavce 1 písm. a) bodu 3 se rozumí také dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na dovoz a dále dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky Evropských společenství nebo podle zvláštních režimů, které se vztahují na některé zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů.
(3) Vývozními cly podle odstavce 1 písm. a) bodu 4 se rozumí také vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem na vývoz a dále vývozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky Evropských společenství nebo podle zvláštních režimů, které se vztahují na některé zboží, které je výsledkem zpracování zemědělských produktů.
(4) Přímými daněmi podle odstavce 1 písm. a) bodu 5 se v České republice rozumí daně z příjmů, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí; v ostatních státech stejné nebo podobné daně, které mají charakter daně z příjmů nebo daně z majetku.
(5) Nepřímými daněmi podle odstavce 1 písm. a) bodu 5 se v České republice rozumí daň z přidané hodnoty a spotřební daně; v ostatních státech stejné nebo podobné daně, které mají charakter daně z přidané hodnoty nebo spotřebních daní.
(6) Daněmi z pojistného podle odstavce 1 písm. a) bodu 6 se rozumí daně, které mají některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství.1) Formy těchto daní uveřejní Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo“) ve Finančním zpravodaji a v informačním systému umožňujícím dálkový přístup.
§ 2
Orgány
(1) Orgánem, od kterého je mezinárodní pomoc podle tohoto zákona dožadována, nebo orgánem, který mezinárodní pomoc dožaduje, je orgán určený státem uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a) nebo b), (dále jen „příslušný orgán“).
(2) V České republice je příslušným orgánem ministerstvo. Ministerstvo může pověřit podřízený orgán s celostátní působností, který vykonává správu daní, prováděním působnosti ministerstva podle tohoto
 
 Nahoru