Input:

191/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou, platné do 26.1.1976 Archiv

č. 191/1968 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou, platné do 26.1.1976
[zrušeno č. 4/1977 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 19. prosince 1968
o Dohodě o průmyslové o technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
Dne 10. října 1967 byla v Bruselu podepsána Dohoda o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou.
Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. května 1968.
České snění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
v. z. Ing. Bušniak v. r.
 
DOHODA
o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
Vláda Československé socialistické republiky a
vláda Království Belgie jménem svým a na základě uzavřených dohod jménem Velkovévodství Lucemburského
vedeny přáním rozvíjet vzájemné hospodářské vztahy, se dohodly takto:
Článek 1
Smluvní strany se zavazují, že budou napomáhat rozvoji průmyslové a technické spolupráce a podporovat ji ve všech odvětvích hospodářství svých zemí, zejména průmyslu.
Článek 2
K dosažení cílů uvedených v článku 1, budou smluvní strany podporovat:
a) spolupráci mezi průmyslovými podniky za účelem využití výrobních kapacit, vzájemné kompletace výrobků a společné výroby zařízení;
b) spolupráci za účelem vypracování projektů a výstavby průmyslových podniků;
c) postupování patentů a výrobních licencí;
d) společné řízení vědecko-technického výzkumu mezi podniky a průmyslovými organizacemi za účelem případného technického a hospodářského využití;
e) výměnu technické dokumentace mezi průmyslovými podniky;
f) výměnu publikací a technických filmů;
g) organizování konzultací a konferencí mezi experty;
h) organizování stáží v průmyslových podnicích a organizacích, zabývajících se aplikovaným výzkumem.
Článek 3
Příslušné orgány pro řízení vědy a techniky v Československé socialistické republice a v Hospodářské unii Belgo-Lucemburské budou zkoumat možnosti provádět společný vědecký výzkum v oblasti technologie a přijmou přiměřená opatření k jeho konkretizaci.
Článek 4
K provádění této dohody a k řešení otázek z ní vyplývajících bude vytvořena Smíšená komise, složená z představitelů, určených oběma smluvními stranami.