Input:

191/1964 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, platné do 15.10.1968 Archiv

č. 191/1964 Sb., Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, platné do 15.10.1968
VYHLÁŠKA
Státní plánovací komise a ministerstva financí
ze dne 2.listopadu 1964
o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků
Státní plánovací komise a ministerstvo financí v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, Ústřední radou odborů, Ústřední radou družstev a Státní bankou československou stanoví podle § 391 hospodářského zákoníku č.109/1964 Sb., § 508 odst. 1 občanského zákoníku č.40/1964 Sb., § 20 zákona č.8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a § 10 odst. 1 vládního nařízení č.60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
ČÁST I
POMOC STAVEBNÍM BYTOVÝM DRUŽSTVŮM
Výstavba družstevních bytových domů
§ 1
Příspěvek
(1)  Na výstavbu bytových domů poskytuje stát stavebním bytovým družstvům (dále jen „družstvo”) podle počtu a velikosti stavěných bytů příspěvek.Způsob stanovení výše příspěvku určuje ministerstvo financí tak, aby tento příspěvek odpovídal v průměru 30 % nákladů plánovaných celostátně na 1 byt v družstevní bytové výstavbě.
(2)  O přiznání příspěvku na výstavbu družstevního bytového domu a jeho výši rozhoduje a příspěvek družstvu poskytuje ze svého rozpočtu krajský nebo jím určený národní výbor (dále jen „národní výbor”).
(3)  Zřizuje-li družstvo byty úpravou nebytových prostor nebo nástavbou či přístavbou v existujících objektech socialistických organizací, poskytuje mu národní výbor příspěvek ve výši 30 % rozpočtových nákladů, nejvýše však do částky odpovídající příspěvku, který by příslušel podle odstavce 1 na byty stejné velikosti při výstavbě nových bytových domů.
(4)  Národní výbor poskytne družstvu příspěvek zároveň s přidělením bytového domu družstvu k výstavbě; na investiční účet družstva u financující pobočky Státní banky československé se příspěvek převádí až po vyčerpání vlastních finančních prostředků družstva určených na výstavbu (členských podílů), a to popřípadě postupně.
§ 2
Zvláštní příspěvek
(1)  Ve výjimečných případech, kdy vyšší náklad na výstavbu družstevního bytového domu je vyvolán obecným zájmem (nezbytnost provádění výstavby na místě s mimořádnými zakládacími podmínkami, atypickým způsobem, menších bytových domů, zástavbou proluk apod.), poskytne národní výbor družstvu ještě zvláštní příspěvek, a to až do výše prokázaného zvýšení nákladů; tento příspěvek poskytuje národní výbor ze svých rozpočtových prostředků, popřípadě z úspor nebo z finanční rezervy.
(2)  Při rozhodování o přiznání zvláštního příspěvku a o jeho výši posoudí národní výbor všechny okolnosti, zejména přihlédne k případným výhodám, které z vyššího nákladu družstvu (členům družstva) plynou.U netypových bytových domů je možno tento příspěvek poskytnout pouze potud, pokud příspěvkem podle - 1 není kryto 30 % celkových nákladů na výstavbu bytového domu; nad 30 % lze však